Character negative, no, not; KangXi radical 71 Definition WU2 MO2 Pinyin mou4 Jyutping BU MU On NAI Kun Hangul MWU Korean U+7121 Traditional

Character choke on something eaten Definition JI4 Pinyin KI KE On MUSEBU Kun

𣄭 𣄭 Character

𣄮 𣄮 Character

𣄯 𣄯 Character

Character already; de facto; since; then Definition JI4 XI4 Pinyin gei3 Jyutping KI On TSUKIRU SUDENI Kun KI Korean U+65E3 Variant

𣄰 𣄰 Character

Character U+65E2 Variant

𣄱 𣄱 Character

𣄲 𣄲 Character

𣄳 𣄳 Character

Character already; de facto; since; then Definition JI4 XI4 Pinyin gei3 Jyutping KI On TSUKIRU SUDENI Kun Hangul KI Korean *giə̀i Tang

旣 旣 Character U+65E3 Variant

𣄴 𣄴 Character

𣄵 𣄵 Character

Character HUO4 Pinyin

𣄶 𣄶 Character

𣄷 𣄷 Character

𣄸 𣄸 Character

𣄹 𣄹 Character

𣄺 𣄺 Character

Records 1 - 21 of 21 retrieved in 13002 ms