Character

Definition

KangXi Radical-Stroke Count

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983

Cangjie Input Code

Four-Corner Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Hanyu Da Zidian position

Morohashi index

IRG Dai Kanwa Ziten (Morohashi)

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

KangXi position

IRG PRC and Singapore

IRG South Korea

IRG Taiwan

Big5

CCCII

CNS 11643-1986

CNS 11643-1992

EACC

GB 12345-90

Xerox code

Simplified

Pinyin

Jyutping


29 record(s) retrieved in 5 ms