Character

Definition

Total Strokes

Unicode Code Point

Unicode Radical-Stroke Count

Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983

Cangjie Input Code

Hanyu Da Zidian Pinyin

Hanyu Da Zidian position

Mathews: Chinese-English Dictionary

IRG Hanyu Da Zidian

KangXi

Song Ben Guang Yun

IRG North Korea

IRG PRC and Singapore

IRG Taiwan

KPS 10721-2000

Pinyin

Jyutping


19 record(s) retrieved in 142 ms