Entry
Source
Unicode 5.2
Characters

Definition
Character
Total Strokes
21
Unicode Code Point
Unicode Radical-Stroke Count
Cangjie Input Code
GEC

Reference
Hanyu Da Zidian Pinyin
Hanyu Da Zidian position
IRG Hanyu Da Zidian
KangXi
Song Ben Guang Yun

Radical/Stroke
IRG Japan
IRG PRC and Singapore
IRG Taiwan

Dictionaries
Pinyin

15 record(s) retrieved in 5 ms