Unicode 5.2
Character Definition mother ; female elders ; female
Pinyin MU3 MU2 WU3 WU2 Jyutping mou5 On BO BOU MO Kun HAHA Hangul Korean MO Tang *mǒu Viet mẫu

Unicode 5.2
Character Definition thick , lush , dense ; talented
Pinyin MAO4 Jyutping mau6 On MO BOU Kun SHIGERU Hangul Korean MWU Tang *mòu

Unicode 12.1
Character Definition mother ; female elders ; female
Pinyin Jyutping mou5 On BO BOU MO Kun HAHA Hangul : 0E Korean MO Tang *mǒu Viet mẫu

Unicode 12.1
Character Definition thick , lush , dense ; talented
Pinyin mào Jyutping mau6 On MO BOU Kun SHIGERU Hangul : 0E Korean MWU Tang *mòu

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 183 ms