Characters

型快閃記憶體
CEDict 100318
Traditional 型快閃記憶體 Simplified 型快闪记忆体
Pinyin xing2 kuai4 shan3 ji4 yi4 ti3
English flash memory

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 26 ms