Characters

Unicode 5.2
Character Definition long oar , sweep
Pinyin YI4 Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU SECHI Kun KAI Tang iɛ̀i

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yi4
English oar ; stand for correcting a bow

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yi4
Deutsch Ruder (u.E.) (S)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On エイ ; セツ ; セチ Reading Kun かい
Meaning long oar ; sweep

Unicode 12.1
Character Definition long oar , sweep
Pinyin Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU SECHI Kun KAI Tang iɛ̀i

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yi4 Reading On エイ ; セツ ; セチ Reading Kun かい
Meaning long oar ; sweep

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin yi4
English oar ; stand for correcting a bow

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin yi4
Deutsch Ruder (S)

Records 1 - 8 of 8 retrieved in 52 ms