Characters

Unicode 5.2
Character Definition thirsty , parched ; yearn , pine
Pinyin KE3 HE2 JIE2 KAI4 Jyutping hot3 On KATSU Kun KAWAKU KAWAKI Hangul Korean KAL KEL Tang kɑt Viet khát
Variant U+6E07

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ke3
English thirsty

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ke3
Deutsch durstig (u.E.) ( Adj ) ; Ke (u.E.) ( Eig , Fam )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin he2 jie2 kai4 ke3 Reading On カツ Reading Kun かわく ; かわき
Meaning thirsty ; parched ; yearn ; pine

渴不可耐
CEDict 100318
Traditional 渴不可耐 Simplified 渴不可耐
Pinyin ke3 bu4 ke3 nai4
English to be so thirsty as to no longer be able to tolerate it

渴慕
CEDict 100318
Traditional 渴慕 Simplified 渴慕
Pinyin ke3 mu4
English to thirst for

渴慕
HanDeDict 100318
Traditional 渴慕 Simplified 渴慕
Pinyin ke3 mu4
Deutsch lechzen nach (u.E.)

渴求
CEDict 100318
Traditional 渴求 Simplified 渴求
Pinyin ke3 qiu2
English to long for ; to crave for ; to greatly desire

渴求
HanDeDict 100318
Traditional 渴求 Simplified 渴求
Pinyin ke3 qiu2
Deutsch Anspruch (u.E.) (S) ; begehrt (u.E.) (V) ; geizen (u.E.) (V) ; wollen (u.E.) (V) ; gewünscht (u.E.) ( Adj )

渴望
CEDict 100318
Traditional 渴望 Simplified 渴望
Pinyin ke3 wang4
English to thirst for ; to long for

渴望
HanDeDict 100318
Traditional 渴望 Simplified 渴望
Pinyin ke3 wang4
Deutsch schmacht (u.E.) ; Aspiration (u.E.) (S) ; Aufsaugung (u.E.) (S) ; Bestrebung (u.E.) (S) ; Geilheit (u.E.) (S) ; abhärmen (u.E.) (V) ; geizen (u.E.) (V) ; gieren (u.E.) (V) ; jucken (u.E.) (V) ; schmachten (u.E.) (V) ; sehnen (u.E.) (V) ; vermissen (u.E.) (V) ; begierig (u.E.) ( Adj ) ; durstig (u.E.) ( Adj ) ; fig .: dürsten nach (u.E.) ( Adj ) ; gewünscht (u.E.) ( Adj ) ; hungrig (u.E.) ( Adj )

渴著
HanDeDict 100318
Traditional 渴著 Simplified 渴着
Pinyin ke3 zhuo2
Deutsch durstig (u.E.)

Records 1 - 12 of 12 retrieved in 67 ms