Unicode 5.2
Character Definition study ; repair ; cultivate
Pinyin XIU1 Jyutping sau1 On SHUU SHU Kun OSAMERU Hangul Korean SWU Tang *siou siou Viet tu

Unicode 5.2
Character Definition receive , accept , get ; bear , stand
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU SHUU Kun UKERU UKE Hangul Korean SWU Tang *zhiǒu Viet thụ

Unicode 5.2
Character Definition old man ; elder
Pinyin SOU3 Jyutping sau2 On SOU SHUU Kun OKINA Hangul Korean SWU Tang *sǒu
Variant U+53DC

Unicode 5.2
Character Definition sell
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On SHUU Kun URU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition cough , gargle , clear throat
Pinyin SOU4 Jyutping sau2 sau3 On SOKU SHUU SOU Kun SUU KUCHISUSUGU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition prisoner , convict ; confine
Pinyin QIU2 Jyutping cau4 On SHUU Kun TORAERU Hangul Korean SWU Tang zhiou Viet

Unicode 5.2
Character Definition let down ; suspend , hand ; down
Pinyin CHUI2 Jyutping seoi4 On SUI Kun TARERU TARASU NANNANTOSU Hangul Korean SWU Tang *zhiuɛ Viet thùy
Variant U+57C0

Unicode 5.2
Character Definition old age , long life ; lifespan
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU SU SHUU JUU Kun KOTOBUKI HISASHII KOTOOGU Hangul Korean SWU Tang zhiòu zhiǒu Viet thọ
Simplified U+5BFF

Unicode 5.2
Character Definition sister-in-law , elder brother's wife
Pinyin SAO3 Jyutping sou2 On SOU Kun ANYOME Hangul Korean SWU Viet dâu

Unicode 5.2
Character Definition defend , protect , guard , conserve
Pinyin SHOU3 SHOU4 Jyutping sau2 On SHU SU Kun MAMORU MORI MAMORI Hangul Korean SWU Tang *shiǒu Viet thú

Unicode 5.2
Character Definition mountain peak ; cave , cavern
Pinyin XIU4 Jyutping zau6 On SHUU YUU Kun KUKI MINE Hangul Korean SWU Tang ziòu
Variant U+5CC0

Unicode 5.2
Character Definition mountain peak ; cave , cavern
Pinyin XIU4 On SHUU YUU Hangul Korean SWU
Variant U+5CAB

Unicode 5.2
Character Definition commander , commander-in-chief
Pinyin SHUAI4 SHUO4 Jyutping seoi3 seot1 On SOTSU SUI Kun HIKIIRU SOTSU Hangul Korean SOL SWU Tang shruì Viet soái
Simplified U+5E05

Unicode 5.2
Character Definition conceal , hide ; search for , seek
Pinyin SOU1 Jyutping sau1 On SHUU SHU SOU SU Kun KAKUSU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition anxiety ; to worry about , be anxious
Pinyin CHOU2 Jyutping sau4 On SHUU Kun UREI UREERU Hangul Korean SWU Tang *jrhiou Viet sầu

Unicode 5.2
Character Definition defend borders , guard frontiers
Pinyin SHU4 Jyutping syu3 On JU SHU Kun MAMORU MAMORI Hangul Korean SWU Tang *shiò Viet thú

Unicode 5.2
Character Definition hand
Pinyin SHOU3 Jyutping sau2 On SHU Kun TE TEZUKARA Hangul Korean SWU Tang *shiǒu Viet thủ

Unicode 5.2
Character Definition give to , transmit ; confer
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU Kun SAZUKERU SAZUKARU Hangul Korean SWU Tang zhiòu Viet thụ

Unicode 5.2
Character Definition search , seek ; investigate
Pinyin SOU1 Jyutping sau1 sau2 On SOU Kun SAGASU Hangul Korean SWU Tang shrǎu shriou Viet sưu
Variant U+635C

Unicode 5.2
Character Definition gather together , collect ; harvest
Pinyin SHOU1 Jyutping sau1 On SHUU Kun OSAMERU Hangul Korean SWU Tang *shiou shiòu Viet thu
Variant U+53CE

Unicode 5.2
Character Definition first birthday of a child
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi3 On SAI SUI Kun HITOMAWARI Hangul Korean SWI SWU

Unicode 5.2
Character Definition tree ; plant ; set up , establish
Pinyin SHU4 Jyutping syu6 On JU Kun UERU TATERU KI Hangul Korean SWU Tang *zhiò *zhiǒ Viet thụ
Simplified U+6811

Unicode 5.2
Character Definition different , special , unusual
Pinyin SHU1 Jyutping syu4 On SHU JU Kun KOTO KOROSU TATSU Hangul Korean SWU Tang *zhio Viet thùa

Unicode 5.2
Character Definition name of old weapon ; kill ; rad . 79
Pinyin SHU1 Jyutping syu4 On SHU Kun HOKO Hangul Korean SWI

Unicode 5.2
Character Definition water , liquid , lotion , juice
Pinyin SHUI3 Jyutping seoi2 On SUI Kun MIZU Hangul Korean SWU Tang *shuǐ Viet héo thuỷ

Unicode 5.2
Character Definition swim , float , wade
Pinyin QIU2 YOU1 Jyutping cau4 On SHUU Kun OYOGU Hangul Korean SWI Viet

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Shandong
Pinyin ZHU1 Jyutping syu4 zyu1 On SHU Hangul Korean SWU Viet chua

Unicode 5.2
Character Definition urinate ; soak , drench
Pinyin SOU1 SOU3 SHAO1 Jyutping sau1 On SOU SHUU Kun HITASU IBARI Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition gargle , rinse ; wash , scour
Pinyin SHU4 SOU4 Jyutping sau3 sou3 On SOU SHUU Kun SUSUGU UGAI Hangul Korean SWU Tang shriòu sòu
Variant U+6F44

Unicode 5.2
Character
Pinyin SUI1 Jyutping seoi1 Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition flintstone ; beacon , signal fire ; torch
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun HIUCHI NOROSHI Hangul Korean SWU Tang zuì

Unicode 5.2
Character Definition winter hunting ; imperial tour
Pinyin SHOU4 Jyutping sau2 sau3 On SHU SHUU Kun KARU KARI Hangul Korean SWU Tang shiòu

Unicode 5.2
Character Definition beast , animal ; bestial
Pinyin SHOU4 Jyutping sau3 On JUU Kun KEMONO Hangul Korean SWU Tang *shiòu Viet thú
Simplified U+517D

Unicode 5.2
Character Definition coarse variety of jasper or jade
Pinyin XIU4 Jyutping sau3 On SHUU SHU YUU U Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition pendant girdle ornament
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI ZUI Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition thin , emaciated , lean ; meager
Pinyin SHOU4 Jyutping sau3 On SOU SHUU Kun YASERU Hangul Korean SWU Tang *shriòu Viet xấu
Variant U+75E9

Unicode 5.2
Character Definition clear-eyed
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI SAI Kun AKIRAKA Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition sleep , doze
Pinyin SHUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun NEMURU NEMURI Hangul Korean SWU Tang zhuiɛ̀

Unicode 5.2
Character Definition gaze at , stare at ; uninhibited
Pinyin SUI1 Jyutping seoi1 On KI KEI KE Kun MIAGERU Hangul Korean SWU Tang xiuɛ xyui

Unicode 5.2
Character Definition blind ; no pupil in the eye
Pinyin SOU3 Jyutping sau2 On SOU SU SHOU Kun MEKURA Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition evil spirit ; evil influence
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun TATARI TATARU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition ear of grain ; flowering , luxuriant ; refined , elegant , graceful
Pinyin XIU4 Jyutping sau3 On SHUU Kun HIIDERU Hangul Korean SWU Tang *siòu Viet

Unicode 5.2
Character Definition ear of grain ; tassel ; Guangzhou
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun HO Hangul Korean SWU
Variant U+7A42

Unicode 5.2
Character Definition perpendicular , vertical ; erect
Pinyin SHU4 Jyutping syu6 On JU Kun TATSU KODOMO TATE Hangul Korean SWU
Simplified U+7AD6 Variant U+8C4E

Unicode 5.2
Character Definition bamboo basket
Pinyin SOU3 SHU4 Jyutping sau2 sou2 On SU SOU SHU Kun KOMEAGESA Hangul Korean SWU
Variant U+85EA

Unicode 5.2
Character Definition pure ; unadulterated ; select
Pinyin CUI4 SUI4 Jyutping seoi6 On SUI SAI Kun IKI SUI Hangul Korean SWU Tang suì Viet tuý
Variant U+7C8B

Unicode 5.2
Character Definition soothe , appease , pacify ; carriage harness
Pinyin SUI1 SUI2 SHUAI1 RUI2 TUO3 Jyutping seoi1 On SUI TA Kun YASUI Hangul Korean YU SWU Viet nối
Simplified U+7EE5

Unicode 5.2
Character Definition silk ribbon attached as a seal
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU Kun HIMO Hangul Korean SWU Tang zhiǒu
Simplified U+7EF6

Unicode 5.2
Character Definition embroider ; embroidery ; ornament
Pinyin XIU4 Jyutping sau3 On SHUU Kun NUITORI Hangul Korean SWU Tang *siòu
Simplified U+7EE3 Variant U+7E4D

Unicode 5.2
Character Definition disgrace , shame ; ashamed ; shy
Pinyin XIU1 Jyutping sau1 On SHUU Kun SUSUMERU HAJIRU Hangul Korean SWU Tang *siou

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 447 ms