Unicode 5.2
Character Definition establish ; one of nine empire divisions
Pinyin YAN3 Jyutping jin5 On EN Kun KUKURU TADASHII MAKOTO Hangul Korean YEN
Simplified U+5156

Unicode 5.2
Character Definition swallow , gulp
Pinyin YAN4 Jyutping jin1 jin3 jit3 On EN Kun NOMU NODO Hangul Korean YEN
Variant U+F99E

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN1 On EN Kun HUCHI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition a boundary , a limit
Pinyin YAN2 SHAN1 Jyutping jin4 On SEN ZEN EN Kun HAKAMICHI NOBORU YAHARAGERUKONERU Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition adjoin
Pinyin RUAN2 Jyutping jyun4 On ZEN NEN DA NA DAN NAN Kun SUNATSUCHI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition beautiful
Pinyin YAN2 On KEN GEN Kun UTSUKUSHII Hangul Korean YEN
Variant U+598D

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , graceful
Pinyin JUAN1 Jyutping gyun1 On KEN EN Kun ADEYAKA SHINAYAKA KOBIRU Hangul Korean YEN Tang *qiuɛn
Variant U+59E2

嬿
Unicode 5.2
Character 嬿 Definition lovely
Pinyin YAN4 Jyutping jin3 On EN Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition to entertain , feast ; a feast , banquet
Pinyin YAN4 Jyutping jin3 On EN Kun UTAGE TANOSHIMU Hangul Korean YEN Tang *qěn qèn Viet yến

Unicode 5.2
Character Definition delay , postpone , defer
Pinyin YAN2 Jyutping jin4 On EN Kun NOBIRU NOBASU Hangul Korean YEN Tang *iɛn Viet dang

Unicode 5.2
Character Definition irritable , nervous , impatient
Pinyin YUAN1 JUAN4 Jyutping gyun1 gyun3 On EN KEN Kun UREERU IRADATSU Hangul Korean YEN Viet quyên

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN1 Jyutping saan1 Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition contribute ; give up , renounce
Pinyin JUAN1 YUAN2 Jyutping gyun1 On EN KEN Kun SUTERU ATAERU Hangul Korean YEN Tang iuɛn Viet quyên quen quên

Unicode 5.2
Character Definition a general designation of officials
Pinyin YUAN4 Jyutping jyun6 On EN TEN Kun JOU TASUKERU SHITAYAKU Hangul Korean YEN Tang iuɛ̀n

Unicode 5.2
Character Definition fair weather ; warm
Pinyin YAN4 Jyutping jin3 Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition beams , rafters , supports
Pinyin CHUAN2 Jyutping cyun4 On TEN Kun TARUKI Hangul Korean YEN Tang djhiuɛn

Unicode 5.2
Character Definition citrus
Pinyin YUAN2 Jyutping jyun4 On EN Hangul Korean YEN
Simplified U+6A7C

Unicode 5.2
Character Definition flowing and engulfing ; brimming
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 jin5 wai5 On EN I Kun NAGARERU Hangul Korean YEN

沿
Unicode 5.2
Character 沿 Definition follow a course , go along
Pinyin YAN2 YAN4 Jyutping jyun4 On EN Kun SOU Hangul Korean YEN Tang *iuɛn Viet duyên

Unicode 5.2
Character Definition saliva
Pinyin XIAN2 YAN4 DIAN4 Jyutping jin4 On SEN EN Kun YODARE Hangul Korean YEN Tang ziɛn

Unicode 5.2
Character Definition brook , stream ; select ; pure
Pinyin JUAN1 YUAN4 XUAN4 Jyutping gyun1 On KEN EN GEN Kun SHIZUKU WAZUKA ANA Hangul Korean YEN Tang *guen Viet quen

Unicode 5.2
Character Definition gulf , abyss , deep
Pinyin YUAN1 Jyutping jyun1 On EN Kun FUCHI Hangul Korean YEN Viet uyên
Simplified U+6E0A

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAN3 Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition perform , put on ; exercise
Pinyin YAN3 YAN4 Jyutping jin2 jin5 On EN Kun NOBERU Hangul Korean YEN Tang iɛ̌n Viet diễn

Unicode 5.2
Character Definition smoke , soot ; opium ; tobacco , cigarettes
Pinyin YAN1 YIN1 Jyutping jin1 On EN Kun KEMURI KEMURU KEMUI Hangul Korean YEN Tang qen
Traditional U+7159

Unicode 5.2
Character Definition yes , certainly ; pledge , promise
Pinyin RAN2 Jyutping jin4 On ZEN NEN Kun MOERU SHIKAREDOMO SHIKASHITE Hangul Korean YEN Tang *njiɛn Viet nhiên

Unicode 5.2
Character Definition smoke , soot ; opium ; tobacco , cigarettes
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Kun KEMURI KEMURU KEMUI Hangul Korean YEN IN Tang qen
Simplified U+70DF

Unicode 5.2
Character Definition burn ; light fire , ignite
Pinyin RAN2 Jyutping jin4 jin6 On NEN ZEN Kun MOERU MOYASU Hangul Korean YEN Tang njiɛn Viet nhen

Unicode 5.2
Character Definition swallow ( bird ); comfort , enjoy
Pinyin YAN4 YAN1 Jyutping jin1 jin3 On EN Kun TSUBAME Hangul Korean YEN Tang *qen *qèn Viet én
Variant U+9DF0

Unicode 5.2
Character Definition grind
Pinyin YAN2 On KEN Kun TOGU MIGAKU Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition inkstone
Pinyin YAN4 Jyutping jin6 On KEN GEN Kun SUZURI Hangul Korean YEN Tang ngèn Viet khố nghiền
Simplified U+781A

Unicode 5.2
Character Definition bamboo mat ; feast , banquet
Pinyin YAN2 Jyutping jin4 On EN Kun MUSHIRO Hangul Korean YEN Tang *iɛn

Unicode 5.2
Character Definition hem , margin ; reason , cause ; karma , fate
Pinyin YUAN2 YUAN4 Jyutping jyun4 On EN Kun FUCHI HERI YORU Hangul Korean YEN TAN Tang *iuɛn Viet duyên
Simplified U+7F18 Variant U+7E01

Unicode 5.2
Character Definition long
Pinyin YIN3 YAN3 Jyutping jin2 On EN IN Kun NAGAI Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition rouge , cosmetics
Pinyin YAN1 Jyutping jin1 On EN Kun NODO Hangul Korean YEN
Variant U+80ED

Unicode 5.2
Character Definition bamboo mat ; feast , banquet
Pinyin YAN2 Jyutping jin4 On EN Kun MUSHIRO Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUAN1 Hangul Korean YEN

Unicode 5.2
Character Definition eumenes polifomis , kind of wasp
Pinyin RU2 RUAN3 Jyutping jyu4 On DA ZEN JU Kun UGOMEKU HAU Hangul Korean YU YEN

Unicode 5.2
Character Definition overflow , spill over , spread out
Pinyin YAN3 YAN2 Jyutping hin2 jin2 jin5 On EN Kun HABIKORU SHIKU AMARI Hangul Korean YEN Tang iɛ̀n

Unicode 5.2
Character Definition a feast , banquet ; to entertain , feast
Pinyin YAN4 Jyutping jin3 On EN Kun KUTSUROGU SAKAMORI Hangul Korean YEN
Variant U+71D5

Unicode 5.2
Character Definition soft , flexible , pliable ; weak
Pinyin RUAN3 Jyutping jyun5 On NAN ZEN NEN Kun YAWARAKA YAWARAKAI Hangul Korean YEN Tang njiuɛ̌n Viet nhuyễn
Simplified U+8F6F

Unicode 5.2
Character Definition lead plumbum
Pinyin QIAN1 YAN2 Jyutping jyun4 On EN Kun NAMARI Hangul Korean YEN Tang iuɛn Viet duyên
Simplified U+94C5

Unicode 5.2
Character Definition kite ; Milvus species ( various )
Pinyin YUAN1 Jyutping jyun1 On EN Kun TOBI TONBI Hangul Korean YEN Tang iuɛn Viet diều
Simplified U+9E22

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAN4 YAN1 Jyutping jin3 On EN Kun TSUBAME TSUBAKURO Hangul Korean YEN
Variant U+71D5

Unicode 5.2
Character Definition year ; new-years ; person's age
Hangul Korean YEN
Variant U+5E74 Variant U+5E74

Unicode 5.2
Character Definition pity , sympathize
Hangul Korean YEN
Variant U+6190 Variant U+6190

Unicode 5.2
Character Definition love ; long for , yearn for ; love
Hangul Korean YEN
Variant U+6200 Variant U+6200

Unicode 5.2
Character Definition twirl in fingers , tease , toy with
Hangul Korean YEN
Variant U+649A Variant U+649A

Unicode 5.2
Character Definition flowing water ; ripples ; weeping
Hangul Korean YEN
Variant U+6F23 Variant U+6F23

Unicode 5.2
Character Definition smelt , refine ; distill , condense
Hangul Korean YEN
Variant U+7149 Variant U+7149

Records 1 - 50 of 98 retrieved in 233 ms