Unicode 5.2
Character Definition in , on , at ; go to ; surname
Pinyin YU2 XU1 Jyutping jyu1 jyu4 On U KU Kun KOKONI YUKU Hangul Korean WU Tang *hio hio Viet vu
Traditional U+65BC Variant U+6275

Unicode 5.2
Character Definition lose , fail ; damage ; deficient
Pinyin YU2 KUI1 Jyutping kwai1 On U Kun KAKERU Hangul Korean YU WU
Traditional U+8667

Unicode 5.2
Character
Pinyin YOU4 Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition help , protect , bless
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On YUU U Kun TASUKERU Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition big
Pinyin YU3 Jyutping jyu5 On GU Kun OOKII Hangul Korean YU
Simplified U+4FE3

Unicode 5.2
Character Definition to walk alone ; self-reliant
Pinyin YU3 JU3 Jyutping geoi2 jyu2 jyu5 On U KU Kun KUGUMARUSAMA TSUTSUSHIMUSAMA Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition accidentally , coincidently ; an idol
Pinyin OU3 Jyutping ngau5 On GUU GOU Kun TAGUI TAMATAMA Hangul Korean WU Tang *ngǒu Viet ngẫu

Unicode 5.2
Character Definition superior , excellent ; actor
Pinyin YOU1 Jyutping jau1 On YUU U Kun YASASHII SUGURERU WAZAOGI Hangul Korean WU Tang qiou
Simplified U+4F18

Unicode 5.2
Character Definition and , also , again , in addition
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On YUU Kun MATA Hangul Korean WU Tang *hiòu Viet lại

Unicode 5.2
Character Definition friend , companion ; fraternity
Pinyin YOU3 Jyutping jau5 On YUU Kun TOMO Hangul Korean WU Tang hiǒu Viet hữu

Unicode 5.2
Character Definition right ; west ; right-wing
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On U YUU Kun MIGI TASUKERU Hangul Korean WU Tang *hiòu Viet hữu

Unicode 5.2
Character Definition interjection 'Alas!' ; to sigh
Pinyin XU1 YU4 Jyutping heoi1 On KU U Kun AU Hangul Korean YU Tang xio Viet hu
Variant U+7C72

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 On GU Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition house ; building , structure ; eaves
Pinyin YU3 Jyutping jyu5 On U Kun NOKI IE Hangul Korean WU Tang *hiǒ Viet

Unicode 5.2
Character Definition residence ; lodge ; dwell
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On GUU GYO Kun YORU YOSERU KAKOTSUKERU Hangul Korean WU Tang ngiǒ Viet ngụ
Variant U+5EBD

Unicode 5.2
Character Definition especially , particularly
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On YUU Kun TOGAMERU TOGA MOTTOMO Hangul Korean WU Tang *hiou

Unicode 5.2
Character Definition mountain recess ; canyon
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On GUU GU Kun KUMA Hangul Korean YU Viet giủng

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 On DOU Kun YORU YOSERU Hangul Korean YU
Variant U+5BD3

Unicode 5.2
Character Definition stupid , doltish , foolish
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On GU Kun OROKA Hangul Korean WU Tang *ngio Viet ngu

Unicode 5.2
Character Definition sad , grieved ; grief , melancholy
Pinyin YOU1 Jyutping jau1 On YUU Kun UREERU UREI UI Hangul Korean WU Tang *qiou Viet ưu
Simplified U+5FE7

Unicode 5.2
Character Definition dawn
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KU Kun ASA Hangul Korean WU Viet

Unicode 5.2
Character Definition tub
Pinyin YU2 Jyutping jyu1 On U Kun YUNOMI Hangul Korean YU Viet vu

Unicode 5.2
Character Definition cow , ox , bull ; KangXi radical93
Pinyin NIU2 Jyutping ngau4 On GYUU Kun USHI Hangul Korean WU Tang *ngiou Viet ngưu

Unicode 5.2
Character Definition 1/2 pr stone
Pinyin YU2 Jyutping jyu1 jyu4 On U Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition stone resembling jade ; agate
Pinyin YU3 Jyutping jyu5 On U Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition wart ; tumor ; goiter ; papule
Pinyin YOU2 YOU4 Jyutping jau4 On YUU Kun IBO Hangul Korean YU

Unicode 5.2
Character Definition basin ; cup
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On U Kun HACHI Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition wide open eyes ; to gaze in astonishment
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KU U KO Hangul Korean YU Tang xio

Unicode 5.2
Character Definition divine intervention , protection
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On YUU Kun TASUKERU Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition happy ; used in historical names
Pinyin WU2 On GU GO Kun SAIWAI Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition legendary hsia dynasty founder
Pinyin YU3 Jyutping jyu5 On U Kun MUSHI TASUKERU NOBIRU Hangul Korean WU Tang *hiǒ Viet dừng

Unicode 5.2
Character Definition ancient woodwind instrument
Pinyin YU2 Jyutping jyu1 jyu4 On U Kun HUE Hangul Korean WU Tang hio

Unicode 5.2
Character Definition bend , turn , twist ; distort
Pinyin YU1 YU3 OU1 Jyutping jyu1 On U Kun MAGARU MEGURU Hangul Korean WU Tang qio Viet
Simplified U+7EA1

Unicode 5.2
Character Definition feather , plume ; wings ; rad . 124
Pinyin YU3 HU4 Jyutping jyu5 On U Kun HA HANE Hangul Korean WU Tang *hiǒ Viet
Variant U+FA1E

Unicode 5.2
Character Definition plow side by side ; team of two
Pinyin OU3 Jyutping ngau5 On GOU GU GUU Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition toothless rake for drawing earth over newly sown grain
Pinyin YOU1 Jyutping jau1 On YUU U Kun NARASU Hangul Korean WU Tang qiou

Unicode 5.2
Character Definition taro
Pinyin YU4 HU1 XU1 YU3 YU2 Jyutping wu6 On U Kun IMO Hangul Korean WU HWU Tang hiò

Unicode 5.2
Character Definition lotus root
Pinyin OU3 Jyutping ngau5 On GUU GOU GU Kun HASUNONE Hangul Korean WU Viet ngó

Unicode 5.2
Character Definition concerned about , anxious , worried
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On GU Kun OSORE UREERU OMONPAKA Hangul Korean WU Tang *ngio

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition to walk alone ; self-reliant
Pinyin JU3 Jyutping geoi2 On KU Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition doctrinaire , abstruse , unrealistic
Pinyin YU1 YU4 Jyutping heoi1 jyu1 On U Kun SAKERU TOOI TOOMICHI Hangul Korean O WU Viet vu
Variant U+9047

Unicode 5.2
Character Definition meet , come across , encounter
Pinyin YU4 Jyutping jyu6 On GUU KU Kun AU MOTENASU TAMATAMA Hangul Korean WU Tang *ngiò Viet ngộ

Unicode 5.2
Character Definition postal , mail ; post office
Pinyin YOU2 CHUI2 Jyutping jau4 On YUU Kun SHUKUBA Hangul Korean WU
Simplified U+90AE

Unicode 5.2
Character Definition an alms bowl ; a small bell
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On U Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition corner , nook , remote place
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 jyu6 On GUU GU Kun SUMI Hangul Korean WU Tang *ngio

Unicode 5.2
Character Definition rain ; rainy ; KangXi radical 173
Pinyin YU3 YU4 Jyutping jyu5 jyu6 On U Kun AME AMA Hangul Korean WU Tang *hiǒ

Unicode 5.2
Character Definition offer sacrifice for rain
Pinyin YU2 YU4 XU1 Jyutping jyu4 On U KU KYO KO Kun AMAGOI Hangul Korean WU

Unicode 5.2
Character Definition female deer ; roe , doe
Pinyin YOU1 Jyutping jau1 On YUU YU Kun MEJIKA Hangul Korean WU

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 205 ms