Unicode 5.2
Character Definition fareshare reclaimed from river
Pinyin JUE2 YU4 Jyutping gyut3 kyut3 wat6 On KETSU KECHI SHUTSU JUCHI Hangul Korean YUL Tang guet

Unicode 5.2
Character Definition bore with awl ; bright , charming
Pinyin YU4 JUE2 XU4 Jyutping wat6 On ITSU ICHI SHUTSU JUCHI Kun ANAOAKERU Hangul Korean YUL

Unicode 5.2
Character Definition writing brush , pencil ; thereupon
Pinyin YU4 Jyutping jyut6 leot6 wat6 On ITSU ICHI Kun FUDE KOKONI Hangul Korean YUL
Variant U+8080

Unicode 5.2
Character Definition statute , principle , regulation
Hangul Korean YUL
Variant U+5F8B Variant U+5F8B

Unicode 5.2
Character Definition shiver , shudder , tremble ; tremble
Hangul Korean YUL
Variant U+6144 Variant U+6144

Unicode 5.2
Character Definition chestnut tree , chestnuts ; surname
Hangul Korean YUL
Variant U+6817 Variant U+6817

Unicode 5.2
Character Definition to lead ; ratio ; rate ; limit
Hangul Korean YUL
Variant U+7387 Variant U+7387

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イチ ; イツ Reading Kun ふで ; ここに Reading Korean yul Reading Korean
Meaning brush ; finally ; self ; relate ; follow ; here ; fast ; writing brush radical ( no . 129 )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イツ Reading Korean yul Reading Korean
Meaning flying fast ; swooping

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イチ ; イツ Reading Kun ふで ; ここに Reading Korean yul Reading Korean
Meaning brush ; finally ; self ; relate ; follow ; here ; fast ; writing brush radical ( no . 129 )

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イツ Reading Korean yul Reading Korean
Meaning flying fast ; swooping

Unicode 12.1
Character Definition statute , principle , regulation
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+5F8B Variant U+5F8B

Unicode 12.1
Character Definition shiver , shudder , tremble ; tremble
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+6144 Variant U+6144

Unicode 12.1
Character Definition chestnut tree , chestnuts ; surname
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+6817 Variant U+6817

Unicode 12.1
Character Definition to lead ; ratio ; rate ; limit
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+7387 Variant U+7387

Unicode 12.1
Character Definition writing brush , pencil ; thereupon
Pinyin Jyutping jyut6 leot6 wat6 On ITSU ICHI Kun FUDE KOKONI Hangul : 0N Korean YUL
Variant U+8080

Unicode 12.1
Character Definition land reclaimed from a wetlands/river , dike/embankment/man-made island
Pinyin Jyutping gyut3 kyut3 wat6 On KETSU KECHI SHUTSU JUCHI Hangul : 1N Korean YUL Tang guet

Unicode 12.1
Character Definition bore with awl ; bright , charming
Pinyin Jyutping wat6 On ITSU ICHI SHUTSU JUCHI Kun ANAOAKERU Hangul : 1N Korean YUL

Unicode 12.1
Character Definition a typhoon ; great gale of wind
Pinyin Jyutping waat6 Hangul :N

Unicode 12.1
Character Definition run swiftly
Pinyin Jyutping gwat1 On ITSU GOCHI GOTSU Kun NAGARERU Hangul :N Korean YUL Tang guət

Unicode 12.1
Character Definition blaze
Pinyin Jyutping wat6 Hangul :N

Unicode 12.1
Character Definition swoop
Pinyin Jyutping wat6 Hangul :N

Records 1 - 22 of 22 retrieved in 672 ms