Unicode 5.2
Character Definition to beat ; to strike
Pinyin ZHUA1 WO1 Jyutping gwo1 zaa1
Traditional U+64BE
KangXi 0434.241

Unicode 5.2
Character Definition flog , whip ; chastise
Pinyin TA4 Jyutping taat3
Traditional U+64BB
KangXi 0434.241

Unicode 5.2
Character
Pinyin LÜ3 On RYO Kun TOMO Viet trã
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character Definition search , seek ; investigate
Pinyin SOU1 On SOU Kun SAGASU
Variant U+641C
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character
Pinyin TUO1 On TATSU TACHI SEI EI Kun TOKU
Traditional U+6329
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character Definition scoop out of water ; dredge , fish
Pinyin LAO1 Jyutping laau4 lou4
Traditional U+6488
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character Definition diminish ; impair ; injure
Pinyin SUN3 Jyutping syun2
Traditional U+640D
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character
Pinyin BANG1 Viet banh
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character Definition to pick up
Pinyin JIAN3 LIAN4 Jyutping gim2
Traditional U+64BF
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character Definition change
Pinyin HUAN4 Jyutping wun6 On KAN Kun KAERU KAWARU Korean HWAN
Traditional U+63DB
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character Definition hull ; thresh ; beat , attack
Pinyin DAO3 Jyutping dou2
Traditional U+6417
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

Unicode 5.2
Character
Viet vãi
KangXi 0434.241 KangXi position 0434.241

𢭏
Unicode 5.2
Character 𢭏
KangXi 0434.241

𢭐
Unicode 5.2
Character 𢭐
KangXi 0434.241

𢭑
Unicode 5.2
Character 𢭑
Viet thước
KangXi 0434.241

𢭒
Unicode 5.2
Character 𢭒
KangXi 0434.241

𢭓
Unicode 5.2
Character 𢭓
KangXi 0434.241

𢭔
Unicode 5.2
Character 𢭔
KangXi 0434.241

𢭕
Unicode 5.2
Character 𢭕
KangXi 0434.241

𢭖
Unicode 5.2
Character 𢭖
KangXi 0434.241

𢭗
Unicode 5.2
Character 𢭗
Viet lẳng
KangXi 0434.241

𢭘
Unicode 5.2
Character 𢭘
KangXi 0434.241

𢭙
Unicode 5.2
Character 𢭙
KangXi 0434.241

𢭚
Unicode 5.2
Character 𢭚
KangXi 0434.241

𢭛
Unicode 5.2
Character 𢭛
KangXi 0434.241

𢭜
Unicode 5.2
Character 𢭜
Viet xắc
KangXi 0434.241

𢭝
Unicode 5.2
Character 𢭝
Viet nhẫn
KangXi 0434.241

𢭞
Unicode 5.2
Character 𢭞
KangXi 0434.241

𢭟
Unicode 5.2
Character 𢭟
KangXi 0434.241

𢭠
Unicode 5.2
Character 𢭠
KangXi 0434.241

𢭡
Unicode 5.2
Character 𢭡
KangXi 0434.241

𢭢
Unicode 5.2
Character 𢭢
KangXi 0434.241

𢭣
Unicode 5.2
Character 𢭣
KangXi 0434.241

𢭤
Unicode 5.2
Character 𢭤
KangXi 0434.241

𢭥
Unicode 5.2
Character 𢭥
KangXi 0434.241

𢭦
Unicode 5.2
Character 𢭦
KangXi 0434.241

𢭧
Unicode 5.2
Character 𢭧
KangXi 0434.241

𢭨
Unicode 5.2
Character 𢭨
KangXi 0434.241

𢭩
Unicode 5.2
Character 𢭩
KangXi 0434.241

𢭪
Unicode 5.2
Character 𢭪
KangXi 0434.241

𢭫
Unicode 5.2
Character 𢭫
Viet ngón
KangXi 0434.241

𢭬
Unicode 5.2
Character 𢭬
Viet gạn
KangXi 0434.241

𢭭
Unicode 5.2
Character 𢭭
Viet quáo
KangXi 0434.241

𢭮
Unicode 5.2
Character 𢭮
Viet cạy
KangXi 0434.241

𢭯
Unicode 5.2
Character 𢭯
Viet quét
KangXi 0434.241

𢭰
Unicode 5.2
Character 𢭰
Viet trỏ
KangXi 0434.241

𢭱
Unicode 5.2
Character 𢭱
Viet đẵn
KangXi 0434.241

𢭲
Unicode 5.2
Character 𢭲
Viet vói
KangXi 0434.241

𢭳
Unicode 5.2
Character 𢭳
Viet giấu
KangXi 0434.241

𢭴
Unicode 5.2
Character 𢭴
Viet khuấy
KangXi 0434.241

Records 1 - 50 of 62 retrieved in 182 ms