Unicode 5.2
Character Definition courageous ; martial ; dignified
Pinyin XIAN4 Jyutping haan5 On KAN GEN Kun TAKEDAKESHIISAMA Hangul Korean HAN
CNS 11643-1986 1-677D CNS 11643-1992 1-677D IRG Taiwan 1-677D

Unicode 5.2
Character Definition reflection of rainbow
Pinyin NI2 Jyutping ngai4 On GEI GETSU GECHI Kun TSUKUTSUKUBOUSHI Hangul Korean YEY
Variant U+9713
IRG South Korea 1-677D

Unicode 5.2
Character Definition offer tribute ; tribute , gifts
Pinyin GONG4 Jyutping gung3 On KOU KU Kun MITSUGU MITSUGI Hangul Korean KONG Tang *gùng Viet cống
Simplified U+8D21
IRG Vietnam 1-677D

Unicode 5.2
Character Definition to view others with raised eyes
Pinyin SHEN3 On SHIN Kun UKAGAIMIRU Hangul Korean SIN Tang
IRG Japan 1-677D

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 22 ms