Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983 1171.506

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983 1171.506

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 67 ms