Unicode 5.2
Character Definition spring , fountain ; wealth , money
Pinyin QUAN2 Jyutping cyun4 On SEN Kun IZUMI ZENI Hangul Korean CHEN Tang *dzhiuɛn Viet tuyền
Song Ben Guang Yun 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass
Jyutping gaa1
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass ; poisonous ; used to kill fishes , valueless things ; insignificant things
Pinyin CHA2 CHUI4 Jyutping caat3
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass , couch grass family
Pinyin XIAN2 Jyutping haam4
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass
Pinyin MAN4 Jyutping maan6
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) fragrant herb , vanilla
Jyutping syun1
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass
Pinyin BI4 PEI4
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a variety of fungus ; tuckahoe , licorice , or liquorice , name of a variety of grass
Pinyin LING2 Jyutping ling4
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition to set in order ; to adjust and repair
Pinyin JIE2 Jyutping zit6
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a straw basket , a vegetable with red stalk
Pinyin KUI4 Jyutping gwai6
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass
Pinyin JIA2 Jyutping gaap3
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition medical herb ; a second name for sesame
Jyutping cing1 Viet sắng
Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition to collect , gather , store ; profound
Pinyin YUN4 Jyutping wan3
Traditional U+85F4 U+860A Variant U+860A
KangXi Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition transliteration of 'sat' in 'bodhisattva ,' etc .
Pinyin SA4 Jyutping saat3 On SATSU SACHI Kun SUKUU Hangul Korean SAL
Simplified U+8428
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition transliteration of 'sat' in 'bodhisattva ,' etc .
Pinyin SA4 Jyutping saat3 On SATSU SACHI Kun SUKUU Hangul Korean SAL
Simplified U+8428
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
On HAI Kun HIE
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
On HAI Kun HIE
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition yam , tuber , potato
Pinyin SHU3 Jyutping syu4 syu5 On SHO JO Kun IMO Hangul Korean SE
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition yam , tuber , potato
Pinyin SHU3 Jyutping syu4 syu5 On SHO JO Kun IMO Hangul Korean SE
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUI4 Jyutping deoi6
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUI4 Jyutping deoi6
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin PIN2
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin PIN2
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a herb ; surname ; ( Cant .) a plant stem
Pinyin WEI3 Jyutping jyun5 wai2
Simplified U+44D5
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition name of a herb ; surname ; ( Cant .) a plant stem
Pinyin WEI3 Jyutping jyun5 wai2
Simplified U+44D5
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition China grass , ramie ( Boehmeria nivea )
Pinyin NENG2 NING4 Jyutping ning4 On NOU NYOU Kun MIDARERU
Simplified U+82E7
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition China grass , ramie ( Boehmeria nivea )
Pinyin NENG2 NING4 Jyutping ning4 On NOU NYOU Kun MIDARERU
Simplified U+82E7
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHOU2 ZHOU4
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHOU2 ZHOU4
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition to bury , to stop up ; dirty , filthy
Pinyin MAI2 LI2 WEI1 WO1 Jyutping maai4 On BAI MAI RI Kun UZUMERU
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition to bury , to stop up ; dirty , filthy
Pinyin MAI2 LI2 WEI1 WO1 Jyutping maai4 On BAI MAI RI Kun UZUMERU
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JU NYU JUU Kun KIKURAGE Viet nho
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JU NYU JUU Kun KIKURAGE Viet nho
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition duckweed
Pinyin PIAO1 Jyutping piu1 piu4 On HYOU BYOU Kun UKIGUSA
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition duckweed
Pinyin PIAO1 Jyutping piu1 piu4 On HYOU BYOU Kun UKIGUSA
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition cyperus rotundus , type of sedge
Pinyin TAI2 Jyutping toi4 On TAI DAI Kun ABURANA TOU
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition cyperus rotundus , type of sedge
Pinyin TAI2 Jyutping toi4 On TAI DAI Kun ABURANA TOU
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition water-chestnuts ; caltrop
Pinyin CI2 JI4 QI4 QI2 QI5 Jyutping cai4 cai5 ci4 On SEI ZAI Kun NAZUNA Hangul Korean CEY Tang dzhi
Simplified U+8360 Variant U+8415
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition water-chestnuts ; caltrop
Pinyin CI2 JI4 QI4 QI2 QI5 Jyutping cai4 cai5 ci4 On SEI ZAI Kun NAZUNA Hangul Korean CEY Tang dzhi
Simplified U+8360 Variant U+8415
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZAO3
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZAO3
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHEN2 On CHIN JIN Kun KAWARAYOMOGI
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHEN2 On CHIN JIN Kun KAWARAYOMOGI
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition a bright blue orchid that grows in south China
Pinyin ZHEN1 Jyutping zan1 On SHIN KEN Kun YABUTABAKO
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition a bright blue orchid that grows in south China
Pinyin ZHEN1 Jyutping zan1 On SHIN KEN Kun YABUTABAKO
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant growth of flower
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On SHI NI DEI NAI Kun SAKU
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant growth of flower
Pinyin ER3 Jyutping ji5 On SHI NI DEI NAI Kun SAKU
KangXi Radical-Stroke Count 140.14 Unicode Radical-Stroke Count 140.14

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 342 ms