Unicode 5.2
Character Definition iron
Pinyin RAN3 Jyutping zim5
Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) metal , gold
Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition ( corrupted from of ) a metal ring , an ancient weight of over six taels
Pinyin LÜE4 Jyutping lyut3
Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZI1
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZI1
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition niobium
Pinyin NI2 NI3 Jyutping nei4 nei6 On DEI NAI Kun ITOMAKINOASHI Viet bắn nỉa
Simplified U+94CC
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition niobium
Pinyin NI2 NI3 Jyutping nei4 nei6 On DEI NAI Kun ITOMAKINOASHI Viet bắn nỉa
Simplified U+94CC
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2 On TOTSU DOCHI Kun NIBUI HORU
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2 On TOTSU DOCHI Kun NIBUI HORU
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition cerium
Pinyin SHI4 Jyutping si5 On SHI JI Kun KEN SERYUUMU
Simplified U+94C8
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition cerium
Pinyin SHI4 Jyutping si5 On SHI JI Kun KEN SERYUUMU
Simplified U+94C8
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin MIN2
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin MIN2
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin GU1
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin GU1
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition a small cauldron ; columbium ( an older name for niobium )
Pinyin KE1 E1 Jyutping ko1 o1 On A KA
Simplified U+94B6
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition a small cauldron ; columbium ( an older name for niobium )
Pinyin KE1 E1 Jyutping ko1 o1 On A KA
Simplified U+94B6
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition bell
Pinyin LING2 Jyutping ling1 ling4 On REI RIN RYOU Kun SUZU Hangul Korean LYENG Tang leng
Simplified U+94C3 Variant U+F9B1
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition bell
Pinyin LING2 Jyutping ling1 ling4 On REI RIN RYOU Kun SUZU Hangul Korean LYENG Tang leng
Simplified U+94C3 Variant U+F9B1
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4 On HEI HYOU Kun KATAI Hangul Korean PYENG
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4 On HEI HYOU Kun KATAI Hangul Korean PYENG
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI2 Jyutping toi4 On SHI JI I TAI Kun TARYUUMU
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI2 Jyutping toi4 On SHI JI I TAI Kun TARYUUMU
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition cobalt ; household iron cobaltum
Pinyin GU3 GU1 GU2 GU4 HU2 Jyutping gu1 gu2 On KO KU GO Kun TATSU Hangul Korean KO
Simplified U+94B4
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition cobalt ; household iron cobaltum
Pinyin GU3 GU1 GU2 GU4 HU2 Jyutping gu1 gu2 On KO KU GO Kun TATSU Hangul Korean KO
Simplified U+94B4
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition cymbals
Pinyin BO2 BA2 Jyutping bat6 but6 On HATSU BACHI Kun SUZU Hangul Korean PAL Viet bạt
Simplified U+94B9
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition cymbals
Pinyin BO2 BA2 Jyutping bat6 but6 On HATSU BACHI Kun SUZU Hangul Korean PAL Viet bạt
Simplified U+94B9
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition a needle used in Chinese medicine ; a sword , large knife ; beryllium
Pinyin PI1 PI2 Jyutping pei1 pei4 On HI Kun OOHARI
Simplified U+94CD
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition a needle used in Chinese medicine ; a sword , large knife ; beryllium
Pinyin PI1 PI2 Jyutping pei1 pei4 On HI Kun OOHARI
Simplified U+94CD
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition rare treasure
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On GYOKU GOKU Kun TAKARA Hangul Korean OK
Simplified U+94B0
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition rare treasure
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On GYOKU GOKU Kun TAKARA Hangul Korean OK
Simplified U+94B0
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin SI4
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin SI4
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUO2 On SAKU ZAKU Kun KAMA SEIROU KOSHIKI Viet rựa
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUO2 On SAKU ZAKU Kun KAMA SEIROU KOSHIKI Viet rựa
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition plutonium
Pinyin BU4 BU1 Jyutping bou3 Viet búa
Simplified U+94B8
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition plutonium
Pinyin BU4 BU1 Jyutping bou3 Viet búa
Simplified U+94B8
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition uranium
Pinyin YOU2 ZHOU4 Jyutping jau2 jau4 On CHUU YUU Kun URANYUUMU
Simplified U+94C0
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition uranium
Pinyin YOU2 ZHOU4 Jyutping jau2 jau4 On CHUU YUU Kun URANYUUMU
Simplified U+94C0
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition hairpin ; gold inlaid work , filigree
Pinyin DIAN4 TIAN2 Jyutping din6 tin4 On TEN DEN Kun KANZASHI Hangul Korean CEN Tang *dhen dhèn
Simplified U+94BF
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition hairpin ; gold inlaid work , filigree
Pinyin DIAN4 TIAN2 Jyutping din6 tin4 On TEN DEN Kun KANZASHI Hangul Korean CEN Tang *dhen dhèn
Simplified U+94BF
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition potassium kalium
Pinyin JIA3 HE2 GE2 Jyutping gaap3 On KOU KYOU GOU Kun YOROI KARYUUMU Hangul Korean KAP
Simplified U+94BE
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition potassium kalium
Pinyin JIA3 HE2 GE2 Jyutping gaap3 On KOU KYOU GOU Kun YOROI KARYUUMU Hangul Korean KAP
Simplified U+94BE
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHEN1 Hangul Korean CIN
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHEN1 Hangul Korean CIN
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHI3 On SHI Kun KANAWA SASU
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHI3 On SHI Kun KANAWA SASU
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHI4 On SHI JI SOKU Kun YAJIRI YANONE TOI SURUDOI
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHI4 On SHI JI SOKU Kun YAJIRI YANONE TOI SURUDOI
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Unicode 5.2
Character Definition iron ; strong , solid , firm
Pinyin TIE3 Jyutping tit3 On TETSU Kun KUROGANE Korean CHEL
KangXi Radical-Stroke Count 167.5 Unicode Radical-Stroke Count 167.5

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 331 ms