Unicode 5.2
Character Definition a disease resembling neurosis
Pinyin ZHENG1 Jyutping zing1 On SEI SHOU Kun OSOREAWATERU Hangul Korean CENG
Song Ben Guang Yun 192.19

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
KangXi Radical-Stroke Count 192.19 Unicode Radical-Stroke Count 192.19

Unicode 12.1
Character Definition a disease resembling neurosis
Pinyin zhēng Jyutping zing1 On SEI SHOU Kun OSOREAWATERU Hangul : 1N Korean CENG
Song Ben Guang Yun 192.19

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
KangXi Radical-Stroke Count 192.19 Unicode Radical-Stroke Count 192.19

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 72 ms