Unicode 5.2
Character Definition display food for show only ; sacrifice
Pinyin DING4 Jyutping ding3 On TEI CHOU Kun TAKUWAERU Korean CENG
Simplified U+9964

Unicode 5.2
Character Definition to feed ; provisions
Pinyin SI4 Jyutping zi6

Unicode 5.2
Character Definition rice cake
Pinyin TUO1 Jyutping tok3 On TAKU Kun MOCHI
Simplified U+9966

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 17 ms