Unicode 5.2
Character
Pinyin XING1
Song Ben Guang Yun 195.05

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Fenn's Chinese-English Pocket Dictionary, 1942 195.05

Unicode 12.1
Character
Pinyin xīng
Song Ben Guang Yun 195.05

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Fenn's Chinese-English Pocket Dictionary, 1942 195.05

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 60 ms