Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
Dae Jaweon, 1988 1990.220
IRG Dae Jaweon 1990.220

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
Dae Jaweon, 1988 1990.220
IRG Dae Jaweon 1990.220

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 16 ms