Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
CCCII 234428

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
CCCII 234428

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 20 ms