Unicode 5.2
Character Definition to wash , to rinse
Pinyin WAN3 GUAN3 HUAN4 Jyutping wun2 wun5 On KAN Kun ARAU Hangul Korean WAN Tang huɑ̌n
Song Ben Guang Yun 285.07

Unicode 5.2
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin LAI4 Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul Korean LOY
Simplified U+8D49
Fenn's Chinese-English Pocket Dictionary, 1942 285.07

Unicode 12.1
Character Definition to wash , to rinse
Pinyin huàn Jyutping wun2 wun5 On KAN Kun ARAU Hangul : 0N Korean WAN Tang huɑ̌n
Song Ben Guang Yun 285.07

Unicode 12.1
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin lài Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul : 0N Korean LOY
Simplified U+8D49
Fenn's Chinese-English Pocket Dictionary, 1942 285.07

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 21 ms