Unicode 5.2
Character Definition insubordinate , stubborn ; wrong
Pinyin WU3 Jyutping ng5 On GO Kun SAKARAU Hangul Korean O Tang ngò Viet ngỗ
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 2969

Unicode 5.2
Character Definition piece of jade with hole in it
Pinyin BI4 Jyutping bik1 bik3 On HEKI Kun TAMA Hangul Korean PYEK Tang biɛk Viet bích
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 2969

Unicode 5.2
Character Definition arrive at , reach ; intelligent
Pinyin DA2 TA4 TI4 Jyutping daat6 taat3 On TATSU DACHI Kun TOORU TODOKU Hangul Korean TAL Tang *dhɑt Viet đạt
Simplified U+8FBE
Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona 2969

Unicode 5.2
Character Definition obey , submit to , go along with
Pinyin SHUN4 Jyutping seon6 On JUN SHUN Kun SUNAO SHITAGAU Hangul Korean SWUN Tang *jhuìn Viet thuận
Simplified U+987A
Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197 2969

Unicode 5.2
Character Definition to view others with raised eyes
Pinyin SHEN3 On SHIN Kun UKAGAIMIRU Hangul Korean SIN Tang
Mathews: Chinese-English Dictionary 2969

Unicode 5.2
Character Definition cheeks ; jaw ; chin ; rear ; to nourish
Pinyin YI2 Jyutping ji4 On I Kun OTOGAI Korean I
Simplified U+9890 Variant U+9809
Mathews: Chinese-English Dictionary 2969

Unicode 5.2
Character Definition smile , laugh , giggle ; snicker
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3 On SHOU Kun WARAU EMU WARAI Hangul Korean SO Tang *siɛ̀u
Variant U+54B2
Hong Kong proper shape 2969

Unicode 5.2
Character
On SHI Kun OMOOU OMOERAKU OBOSU
JIS X 0212-1990 2969

Unicode 5.2
Character Definition sip , drink , suck
Pinyin CHUO4 Jyutping zyut3 On SETSU SECHI Kun NOMU Hangul Korean CHEL
Taiwan Telegraph 2969

Unicode 5.2
Character Definition mat , pad ; rely on ; pretext
Pinyin JIE4 JI2 Jyutping ze3 ze6 zik6 On SHA SEKI JAKU Kun SHIKU KARI FUMU Hangul Korean CA CEK Tang dzhià Viet chạ
Variant U+501F
GB 12345-90 2969 GB 2312-80 2969

Unicode 5.2
Character Definition obey , comply with , follow ; honor
Pinyin ZUN1 Jyutping zeon1 zyun1 On JUN SHUN Kun SHITAGAU Hangul Korean CWUN Tang tzuin Viet tuân
JIS X 0208-1990 2969

Unicode 5.2
Character
Pinyin LIN4 Jyutping leon6
GB 7590-87 2969


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ke3 ; ke4 Reading On カ ; コク Reading Kun -べ .き ; -べ .し Nanori よし Reading Korean ga ; geug Reading Korean ;
Meaning can ; passable ; mustn't ; should not ; do not Meaning fr possible ; acceptable ; ne doit pas ; ne pas , négatif Meaning es bueno ; aprobación ; posible ; poder hacer Meaning pt aceitável ; não deve não ; faz
Dictionary dr_halpern_njecd 2969

歿
KanjiDic2 100402
Literal 歿
Reading Pinyin mo4 Reading On ボツ Reading Kun しぬ Reading Korean mol Reading Korean
Meaning die
Dictionary dr_nelson_n 2969

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin bi4 Reading On ヘキ Reading Kun たま Reading Korean byeog Reading Korean
Meaning sphere ; ball
Dictionary dr_nelson_c 2969

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wan4 ; mo4 Reading On マン ; バン Reading Kun よろず Nanori かず ; ま ; ゆる ; よし Reading Korean man Reading Korean
Meaning ten thousand ; 10 , 000
Dictionary dr_heisig 2969

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ti3 Reading On タイ ; テイ Reading Kun からだ ; かたち Reading Korean che Reading Korean
Meaning the body ; substance ; object ; reality
Dictionary dr_oneill_names 2969

𩚐
Unicode 5.2
Character 𩚐

𩚑
Unicode 5.2
Character 𩚑

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) fatty meat on a cow's belly ; abdomen ; to boil meat
Pinyin NAN3 Jyutping naam4 naam5 On DAN NAN TAN DON Viet nem

𩚒
Unicode 5.2
Character 𩚒

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin nan3 Reading On ナン ; タン ; ドン

𩚓
Unicode 5.2
Character 𩚓

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUN4

𩚔
Unicode 5.2
Character 𩚔
Viet nhử

𩚕
Unicode 5.2
Character 𩚕

𩚖
Unicode 5.2
Character 𩚖

Unicode 5.2
Character Definition swell ; swollen ; swelling
Pinyin ZHONG3 Jyutping zung2 On SHOU SHU Kun HARERU HAREMONO Hangul Korean CONG Viet thũng
Simplified U+80BF

𩚗
Unicode 5.2
Character 𩚗

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhong3 Reading On シュ ; ショウ Reading Kun は. れる ; は.れ ; は. らす ; く.む ; はれもの Reading Korean jong Reading Korean
Meaning tumor ; swelling

𩚘
Unicode 5.2
Character 𩚘

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) greasy , oily
Pinyin ROU2 Jyutping lau6

𩚙
Unicode 5.2
Character 𩚙

Unicode 5.2
Character Definition plantago major
Pinyin DA2 Jyutping daat6 On TATSU DACHI Kun OOBAKO
Simplified U+8359

𩚚
Unicode 5.2
Character 𩚚

𩚛
Unicode 5.2
Character 𩚛

𩚜
Unicode 5.2
Character 𩚜

𩚝
Unicode 5.2
Character 𩚝

𩚞
Unicode 5.2
Character 𩚞

𩚟
Unicode 5.2
Character 𩚟

Records 1 - 41 of 41 retrieved in 176 ms