Unicode 5.2
Character Definition animal horns
Pinyin JI1 YI1 Jyutping gei1 On I KI
Fenn's Chinese-English Pocket Dictionary, 1942 32.12

Unicode 5.2
Character Definition the shin ; to pierce ; to touch
Pinyin JI3 JI1 QI1 YI3 Jyutping gei2 hei2 ji2 On KI GI Kun KATAASHI

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) earthenware ; a kind of rice container
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) the royal domains set apart in ancient times for the emperor
Pinyin JI4 QI2 Jyutping gei1
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition an enclosing wall
Pinyin LIAO2 Jyutping laau6 liu4 liu4
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition dark ; the sun hidden by clouds , obscure
Pinyin YE4 YI4 Jyutping zi3
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition a fountain or spring out from the underground
Pinyin JI2 Jyutping zap6
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) a bank ; a boundary
Pinyin YIN2 Jyutping ngaan4
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition a tower , pagoda
Pinyin DA1 DA5 Jyutping taap3 Viet đắp
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) skill , ability in handicraft , a craft , an art , a calling , a trade , an accomplishment
Pinyin YI4 Jyutping ngaai6
Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition fall down , drop , sink , go to ruin
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi6 On TSUI Kun OCHIRU Hangul Korean CHWU Tang *djhuì Viet truỵ
Simplified U+5760
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition fall down , drop , sink , go to ruin
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi6 On TSUI Kun OCHIRU Hangul Korean CHWU Tang *djhuì Viet truỵ
Simplified U+5760
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition stony
Pinyin QIAO1 Jyutping haau1 On KOU KYOU Hangul Korean YO
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition stony
Pinyin QIAO1 Jyutping haau1 On KOU KYOU Hangul Korean YO
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition increase , add to , augment
Pinyin ZENG1 Jyutping zang1 On ZOU SOU Kun MASU FUERU FUYASU Hangul Korean CUNG Tang *tzəng Viet tăng
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition increase , add to , augment
Pinyin ZENG1 Jyutping zang1 On ZOU SOU Kun MASU FUERU FUYASU Hangul Korean CUNG Tang *tzəng Viet tăng
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition high mound ; hilly countryside ; wasteland
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun ATO Hangul Korean HE Tang kiu
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition high mound ; hilly countryside ; wasteland
Pinyin XU1 Jyutping heoi1 On KYO Kun ATO Hangul Korean HE Tang kiu
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition smooth , hard spot made level for sacrificial altar
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On SEN ZEN TAN
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition smooth , hard spot made level for sacrificial altar
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On SEN ZEN TAN
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition chalk
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On SEN ZEN Kun SHIROTSUCHI Hangul Korean SEN
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition chalk
Pinyin SHAN4 Jyutping sin6 On SEN ZEN Kun SHIROTSUCHI Hangul Korean SEN
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin BA2 FEI4 BO1 On HATSU HAI
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin BA2 FEI4 BO1 On HATSU HAI
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin PU1 PU2 Jyutping pok3 On HAKU HOKU Kun TSUIKURE Hangul Korean POK
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin PU1 PU2 Jyutping pok3 On HAKU HOKU Kun TSUIKURE Hangul Korean POK
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition to fall in ruins , to collapse , to overthrow ; decayed , ruined , lost
Pinyin KUAI4 TUI2 Jyutping teoi4
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition to fall in ruins , to collapse , to overthrow ; decayed , ruined , lost
Pinyin KUAI4 TUI2 Jyutping teoi4
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DONG3 On TOU TSU TAN Kun ARIZUKA
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DONG3 On TOU TSU TAN Kun ARIZUKA
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition tomb
Pinyin FAN2 Jyutping faan4 On HAN HON Kun TSUKA
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition tomb
Pinyin FAN2 Jyutping faan4 On HAN HON Kun TSUKA
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin QUE4 QIAO2
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin QUE4 QIAO2
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition ink ; writing
Pinyin MO4 Jyutping mak6 On BOKU MOKU Kun SUMI Hangul Korean MWUK Tang mək
KangXi Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition heap , mound , block of stone
Pinyin DUN1 Jyutping dan1 dan2 deon1 On TON Hangul Korean TON Viet đôn
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition heap , mound , block of stone
Pinyin DUN1 Jyutping dan1 dan2 deon1 On TON Hangul Korean TON Viet đôn
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUN1 Jyutping dan1
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUN1 Jyutping dan1
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition cup
Pinyin ZUN1 CUN2 Jyutping cun1 cyun4 deon1 On SHUN Hangul Korean CWUN Viet chôn
Variant U+6A3D
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition cup
Pinyin ZUN1 CUN2 Jyutping cun1 cyun4 deon1 On SHUN Hangul Korean CWUN Viet chôn
Variant U+6A3D
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition to fall , sink
Pinyin DI4 DE5 Jyutping dei6 zeoi6 On CHI
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition to fall , sink
Pinyin DI4 DE5 Jyutping dei6 zeoi6 On CHI
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHENG4 On SEI
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHENG4 On SEI
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA Kun KUZURE KUZUSU OCHIRU Hangul Korean THA Tang dhuɑ̌ Viet đoạ
Simplified U+5815
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA Kun KUZURE KUZUSU OCHIRU Hangul Korean THA Tang dhuɑ̌ Viet đoạ
Simplified U+5815
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA
KangXi Radical-Stroke Count 32.12 Unicode Radical-Stroke Count 32.12

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 243 ms