Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+7752 ) to blink , twinkle
Pinyin SHAN3 Jyutping sim2
Hanyu Da Zidian Pinyin 42490.030 : shǎn

Unicode 12.1
Character Definition ( same as U+7752 ) to blink , twinkle
Pinyin shǎn Jyutping sim2
Hanyu Da Zidian Pinyin 42490.030 : shǎn

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 13 ms