Unicode 5.2
Character Definition prostitute
Pinyin JI4 Jyutping gei6 On KI GI Kun WAZAOGI Hangul Korean KI Tang ghyɛ̌ Viet
Four-Corner Code 4444.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin DING2 On RYOU Kun AZANA
Four-Corner Code 4444.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin YOU3
Four-Corner Code 4444.7

Unicode 5.2
Character Definition grass , thatch
Pinyin BA2 PEI4 Jyutping baat6 On HATSU BACHI HAI HUTSU HUCHI Kun NE
Four-Corner Code 4444.7

Unicode 5.2
Character Definition the day-lily , Hemerocallis flava
Pinyin YUAN2 XUAN1 Jyutping hyun1 hyun3
Four-Corner Code 4444.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUAN4 On TAN DAN Kun MUKUGE
Four-Corner Code 4444.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin PAN2
Four-Corner Code 4444.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin BAO1
Four-Corner Code 4444.7

Records 1 - 8 of 8 retrieved in 40 ms