Unicode 5.2
Character Definition social customs ; vulgar , unrefined
Pinyin SU2 Jyutping zuk6 On ZOKU Kun NARAWASHI Hangul Korean SOK Tang *ziok ziok Viet tục
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4637

Unicode 5.2
Character Definition agate ; cornelian
Pinyin NAO3 Jyutping nou5 On DOU NOU Hangul Korean NO Tang nɑ̌u Viet não
Mathews: Chinese-English Dictionary 4637

Unicode 5.2
Character Definition agate , cornelian
Pinyin NAO3 Jyutping nou5 On DOU NOU Kun MENOU
Variant U+7459
Mathews: Chinese-English Dictionary 4637

Unicode 5.2
Character Definition turn over , roll
Pinyin ZHAN3 NIAN3 Jyutping nin5 zin2 On TEN DEN NEN Kun MEGURU KISHIRU Hangul Korean CEN Tang djiɛ̌n
Simplified U+8F97
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 4637

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
Hong Kong proper shape 4637

Unicode 5.2
Character Definition tomb , grave : prairie ; open wilderness
Pinyin KUANG4 Jyutping kwong3 On KOU Kun ANA Hangul Korean KWANG Viet khoảng
Simplified U+5739
KS X 1001:1992 4637

Unicode 5.2
Character
GB 7589-87 4637

Unicode 5.2
Character Definition be healed , cured , recover
Pinyin LIAO2 SHUO4 Jyutping liu4 On RYOU Kun IYASU Hangul Korean LYO Viet liệu
Simplified U+7597
JIS X 0208-1990 4637

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING1 On SEI SHOU Kun HOSHI
JIS X 0212-1990 4637

Unicode 5.2
Character Definition seal script ; seal , official stamp
Pinyin ZHUAN4 Jyutping syun6 On TEN Kun KOSHIKISHIBA Hangul Korean CEN Viet triện
PRC Telegraph Code 4637 Taiwan Telegraph 4637

Unicode 5.2
Character Definition hear ; smell ; make known ; news
Pinyin WEN2 WEN4 Jyutping man4 man6 On BUN MON Kun KIKU KIKOERU KIKOE Hangul Korean MWUN Tang *miən
Simplified U+95FB
GB 12345-90 4637

Unicode 5.2
Character Definition hear ; smell ; make known ; news
Pinyin WEN2 WEN4 Jyutping man4
Traditional U+805E
GB 2312-80 4637

Unicode 5.2
Character Definition sleeves , old and meanly clothes
Unicode Code Point 4637


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin gu3 Reading On Reading Kun あみ Reading Korean go Reading Korean
Meaning net
Dictionary dr_nelson_n 4637

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhan3 Reading On テン ; ネン Reading Kun きし .る ; めぐ .る Reading Korean jeon Reading Korean
Meaning squeak
Dictionary dr_nelson_c 4637

Unicode 12.1
Character Definition social customs ; vulgar , unrefined
Pinyin Jyutping zuk6 On ZOKU Kun NARAWASHI Hangul : 0E Korean SOK Tang *ziok ziok Viet tục
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4637

Unicode 12.1
Character Definition agate ; cornelian
Pinyin nǎo Jyutping nou5 On DOU NOU Hangul : 0N Korean NO Tang nɑ̌u Viet não
Mathews: Chinese-English Dictionary 4637

Unicode 12.1
Character Definition agate , cornelian
Pinyin nǎo Jyutping nou5 On DOU NOU Kun MENOU
Variant U+7459
Mathews: Chinese-English Dictionary 4637

Unicode 12.1
Character Definition turn over , roll
Pinyin zhǎn Jyutping nin5 zin2 On TEN DEN NEN Kun MEGURU KISHIRU Hangul : 0N Korean CEN Tang djiɛ̌n
Simplified U+8F97
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 4637

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
Hong Kong proper shape 4637

Unicode 12.1
Character Definition tomb , grave : prairie ; open wilderness
Pinyin kuàng Jyutping kwong3 On KOU Kun ANA Hangul : 0N Korean KWANG Viet khoảng
Simplified U+5739
KS X 1001:1992 4637

Unicode 12.1
Character
Pinyin guā
GB 7589-87 4637

Unicode 12.1
Character Definition be healed , cured , recover
Pinyin liáo Jyutping liu4 On RYOU Kun IYASU Hangul : 0N :0 Korean LYO Viet liệu
Simplified U+7597
JIS X 0208-1990 4637

Unicode 12.1
Character
Pinyin xīng On SEI SHOU Kun HOSHI
JIS X 0212-1990 4637

Unicode 12.1
Character Definition seal script ; seal , official stamp
Pinyin zhuàn Jyutping syun6 On TEN Kun KOSHIKISHIBA Hangul : 0N Korean CEN Viet triện
PRC Telegraph Code 4637 Taiwan Telegraph 4637

Unicode 12.1
Character Definition hear ; smell ; make known ; news
Pinyin wén Jyutping man4 man6 On BUN MON Kun KIKU KIKOERU KIKOE Hangul : 0E Korean MWUN Tang *miən
Simplified U+95FB
GB 12345-90 4637

Unicode 12.1
Character Definition hear ; smell ; make known ; news
Pinyin wén Jyutping man4
Traditional U+805E
GB 2312-80 4637

Unicode 12.1
Character Definition sleeves , old and meanly clothes
Pinyin biē
Unicode Code Point 4637

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin gu3 Reading On Reading Kun あみ Reading Korean go Reading Korean
Meaning net
Dictionary dr_nelson_n 4637

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin zhan3 Reading On テン ; ネン Reading Kun きし .る ; めぐ .る Reading Korean jeon Reading Korean
Meaning squeak
Dictionary dr_nelson_c 4637


Unicode 5.2
Character
Pinyin FANG2 PANG2
Simplified U+9CD1

Unicode 12.1
Character
Pinyin fáng Jyutping fong4 pong4
Simplified U+9CD1

Unicode 5.2
Character Definition carp
Pinyin SAO1
Simplified U+9CCB

Unicode 12.1
Character Definition carp
Pinyin sāo Jyutping sou1
Simplified U+9CCB

Unicode 5.2
Character
Pinyin LIU2 Jyutping lau4 On RYUU

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin liu2 Reading On リュウ ; ル Reading Korean ryu Reading Korean
Meaning a type of fish

Unicode 12.1
Character
Pinyin liú Jyutping lau4 On RYUU

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin liu2 Reading On リュウ ; ル Reading Kun ぼら Reading Korean ryu Reading Korean
Meaning type of fish ; mullet

Unicode 5.2
Character
Pinyin MA3 On BA ME Kun UMIEBI TSUKURA SUBASHIRI

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ma3 Reading On バ ; メ Reading Kun うみえび ; つくら ; すばしり

Unicode 12.1
Character
Pinyin On BA ME Kun UMIEBI TSUKURA SUBASHIRI

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin ma3 Reading On バ ; メ Reading Kun うみえび ; つくら ; すばしり

Unicode 5.2
Character Definition reeves' shad ; hilsa herring
Pinyin SHI2 Jyutping si4 On SHI JI Kun KONOSHIRO HASU Korean SI
Simplified U+9CA5

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shi2 Reading On Reading Kun このしろ ; はす Reading Korean si
Meaning Reeves' shad ; hilsa herring

Unicode 12.1
Character Definition reeves' shad ; hilsa herring
Pinyin shí Jyutping si4 On SHI JI Kun KONOSHIRO HASU Korean SI
Simplified U+9CA5

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin shi2 Reading On Reading Kun このしろ ; はす Reading Korean si
Meaning Reeves' shad ; hilsa herring

Records 1 - 48 of 48 retrieved in 615 ms