Unicode 5.2
Character Definition show , manifest ; demonstrate
Pinyin SHI4 QI1 ZHI4 SHI2 Jyutping si6 On SHI JI KI Kun SHIMESU SHIMESHI Hangul Korean SI KI Tang jhì Viet đình thị
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 514D

Unicode 5.2
Character Definition pray ; entreat , beseech
Pinyin QI2 GUI3 Jyutping kei4 On KI Kun INORU INORI Hangul Korean KI Tang ghiəi
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 514D

Unicode 5.2
Character Definition look at , inspect , observe , see
Pinyin SHI4 Jyutping si6 On SHI Kun MIRU Hangul Korean SI Tang *zhǐ zhì Viet thị
Simplified U+89C6
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 514D

Unicode 5.2
Character Definition flowing of the water
Pinyin YU4 Jyutping leot6 waat6
KPS 10721-2000 514D

Unicode 5.2
Character Definition spare ; excuse from ; evade
Pinyin MIAN3 Jyutping man6 min5 On MEN BEN Kun MANUKARERU YURUSU Hangul Korean MYEN MWUN Tang *myɛ̌n myɛ̌n Viet miễn
Unicode Code Point 514D

Unicode 12.1
Character Definition show , manifest ; demonstrate
Pinyin shì Jyutping si6 On SHI JI KI Kun SHIMESU SHIMESHI Hangul : 0E Korean SI KI Tang jhì Viet đình thị
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 514D

Unicode 12.1
Character Definition pray ; entreat , beseech
Pinyin Jyutping kei4 On KI Kun INORU INORI Hangul : 0E Korean KI Tang ghiəi
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 514D

Unicode 12.1
Character Definition look at , inspect , observe , see
Pinyin shì Jyutping si6 On SHI Kun MIRU Hangul : 0E Korean SI Tang *zhǐ zhì Viet thị
Simplified U+89C6
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 514D

Unicode 12.1
Character Definition flowing of the water
Pinyin Jyutping leot6 waat6
KPS 10721-2000 514D

Unicode 12.1
Character Definition spare ; excuse from ; evade
Pinyin miǎn Jyutping man6 min5 On MEN BEN Kun MANUKARERU YURUSU Hangul : 0E Korean MYEN MWUN Tang *myɛ̌n myɛ̌n Viet miễn
Unicode Code Point 514D

Records 1 - 10 of 10 retrieved in 96 ms