Unicode 5.2
Character Definition not , have not , none ; to drown , sink
Pinyin MEI2 MO4 Jyutping mut6 On BOTSU BAI BA Kun SHIZUMU OWARU SHINU Hangul Korean MOL Viet mớ một
Simplified U+6CA1
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 536A

Unicode 5.2
Character Definition kwukyel
Pinyin JIE2
Unicode Code Point 536A

Unicode 12.1
Character Definition not , have not , none ; to drown , sink
Pinyin méi Jyutping mut6 On BOTSU BAI BA Kun SHIZUMU OWARU SHINU Hangul : 0E Korean MOL Viet mớ một
Simplified U+6CA1
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 536A

Unicode 12.1
Character Definition kwukyel
Pinyin jié
Unicode Code Point 536A

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 61 ms