Unicode 5.2
Character Definition drink ; shout , call out
Pinyin HE1 HE4 Jyutping hot3 On KATSU AI Kun SHIKARU Hangul Korean KAL AY Tang xɑt Viet hát
Unicode Code Point 559D

Unicode 12.1
Character Definition drink ; shout , call out
Pinyin Jyutping hot3 On KATSU AI Kun SHIKARU Hangul : 0N Korean KAL AY Tang xɑt Viet hát
Unicode Code Point 559D

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 48 ms