Unicode 5.2
Character Definition rinse ; cook or boil in juice
Pinyin SHUAN4 SHUA1 Jyutping saan3
Mathews: Chinese-English Dictionary 5906

Unicode 5.2
Character Definition extensive , wide , broad ; empty
Pinyin KUANG4 On KOU Kun AKIRAKA MUNASHII
Variant U+66E0
JIS X 0208-1990 5906

Unicode 5.2
Character Definition beautiful jade
Pinyin JUN4 Jyutping gwan6 On KUN
KPS 10721-2000 5906

Unicode 5.2
Character Definition affectionate , solicitous
Pinyin QUAN3 Jyutping hyun3 On KEN KAN Kun MAKU Hangul Korean KWEN Viet cuộn
Simplified U+7EFB
KS X 1002:1991 5906

Unicode 5.2
Character Definition gnat , mosquito
Pinyin RUI4 Jyutping jeoi3 On ZEI Kun BUYO BUYU
Variant U+868B
JIS X 0212-1990 5906

Unicode 5.2
Character Definition mend , sew , patch ; line ; quilt
Pinyin NA4 Jyutping naap6 On DOU NOU Kun KOROMO Hangul Korean NAP Viet nẹp
PRC Telegraph Code 5906 Taiwan Telegraph 5906

Unicode 5.2
Character Definition state in today's Henan province
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2
Traditional U+9136
GB 2312-80 5906

Unicode 5.2
Character Definition state in today's Henan province
Pinyin KUAI4 Jyutping kui2 On KAI KE Korean HOY
Simplified U+90D0
GB 12345-90 5906

Unicode 5.2
Character Definition drought demon
Pinyin BA2 Jyutping baat6 On BATSU HATSU Kun HIDERI Hangul Korean PAL
KS X 1001:1992 5906

Unicode 5.2
Character Definition resist
Pinyin FENG2 PANG2 Jyutping fung1 On HOU HU BA Kun SAKARAU HIKU AU ATSUI Hangul Korean PONG
Unicode Code Point 5906

五千九百零六
HanDeDict 100318

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhi2 Reading On セキ Reading Kun あしうら ; あしのうら Reading Korean cheog Reading Korean
Meaning sole of foot
Dictionary dr_nelson_n 5906

Unicode 5.2
Character Definition obstruct , impede ; stop ; resist
Pinyin DANG3 DANG4 TANG3 Jyutping dong2 dong3 On TOU Kun SAKERU
Simplified U+6321

Records 1 - 13 of 13 retrieved in 391 ms