Unicode 5.2
Character Definition to shake ; to rattle
Pinyin SAN3 Jyutping sam2
Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to mix ; to blend , to display in neat rows ; to place in order
Pinyin BO2 ZHUO4 Jyutping bai1
Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to rub hands ; to rub between the hands ; to twist between the hands
Pinyin WO3 Jyutping ngo5
Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition ( corrupted form of U+638A ) to exact , to get salt from sea-water , to break up ; to injure , to hold something in both hands ; to scoop up mud ; ( Cant .) to hit , strike , knock
Pinyin POU2 POU3 Jyutping bau2 bong6 gong1 paau2 paau4
Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition the jingling of metals , to strike , to lead ; to guide
Jyutping hang1
Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to wipe tears , to bind
Pinyin DUO4 TUN4 Jyutping daau2 taan3 zaam6
Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to hit ; to beat ; to strike ; ( Cant .) to drive away , chase
Jyutping paang1
Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHEN4 On SHIN KIN KON Kun TASU
Japanese Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition near , close by , next to , towards , against ; to wait ; to lean on
Pinyin AI1 AI2 Jyutping aai1 On AI Kun HIRAKU Hangul Korean AY
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition near , close by , next to , towards , against ; to wait ; to lean on
Pinyin AI1 AI2 Jyutping aai1 On AI Kun HIRAKU Hangul Korean AY
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TUO1 SHUI4 Jyutping seoi3 tyut3 On TATSU TACHI SEI EI Kun TOKU
Simplified U+635D
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TUO1 SHUI4 Jyutping seoi3 tyut3 On TATSU TACHI SEI EI Kun TOKU
Simplified U+635D
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition move , shift on one side
Pinyin NUO2 RUO2 Jyutping no1 no4 On DA NA Kun MOMU Hangul Korean NA Viet
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition move , shift on one side
Pinyin NUO2 RUO2 Jyutping no1 no4 On DA NA Kun MOMU Hangul Korean NA Viet
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition push down ; chop down ; grind
Pinyin CUO4 Jyutping co3 On ZA SA Kun KUJIKU KUJIKERU Hangul Korean CWA Viet doạ
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition push down ; chop down ; grind
Pinyin CUO4 Jyutping co3 On ZA SA Kun KUJIKU KUJIKERU Hangul Korean CWA Viet doạ
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin BO2 Viet vọt
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin BO2 Viet vọt
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition fish-bones , things that stick in the throat ; unyielding , blunt of speech ; ( Cant .) to stir , mix , agitate ; to wade
Pinyin GENG3 Jyutping gaang3 On KOU KYOU Kun MIDASU Viet gánh
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition fish-bones , things that stick in the throat ; unyielding , blunt of speech ; ( Cant .) to stir , mix , agitate ; to wade
Pinyin GENG3 Jyutping gaang3 On KOU KYOU Kun MIDASU Viet gánh
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TI3
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TI3
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition raise , excite , arouse action
Pinyin ZHEN4 ZHEN1 ZHEN3 Jyutping zan3 On SHIN Kun FURU FURUU FURI Hangul Korean CIN Tang *jìn Viet chấn
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition raise , excite , arouse action
Pinyin ZHEN4 ZHEN1 ZHEN3 Jyutping zan3 On SHIN Kun FURU FURUU FURI Hangul Korean CIN Tang *jìn Viet chấn
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHENG2 Viet dềnh
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHENG2 Viet dềnh
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to feel or fondle with the fingers
Pinyin SUO1 Jyutping so1 Tang
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to feel or fondle with the fingers
Pinyin SUO1 Jyutping so1 Tang
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to feel or fondle with the fingers
Pinyin SUO1 Jyutping so1
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to feel or fondle with the fingers
Pinyin SUO1 Jyutping so1
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin KENG1 QIAN1
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin KENG1 QIAN1
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin MEI3 Jyutping mui5 Viet mói
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin MEI3 Jyutping mui5 Viet mói
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to play with , handle things
Pinyin LONG4 NONG4 On ROU RU Kun MOTEASOBU Viet lỏng
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to play with , handle things
Pinyin LONG4 NONG4 On ROU RU Kun MOTEASOBU Viet lỏng
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition hold in hands
Pinyin JU2 Jyutping guk6 On KYOKU KOKU Kun SASAE MOTSU
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition hold in hands
Pinyin JU2 Jyutping guk6 On KYOKU KOKU Kun SASAE MOTSU
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to propel a boat ; to beat
Pinyin PENG2 BENG1 BANG4 BANG3 Jyutping bong1 Viet văng
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to propel a boat ; to beat
Pinyin PENG2 BENG1 BANG4 BANG3 Jyutping bong1 Viet văng
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN3 Viet kén
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN3 Viet kén
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to bale out ; to decant liquids
Pinyin YI4 Jyutping jap1 On YUU OU Kun KUMU Hangul Korean UP Viet úp
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to bale out ; to decant liquids
Pinyin YI4 Jyutping jap1 On YUU OU Kun KUMU Hangul Korean UP Viet úp
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to stand upright , straighten ; rigid
Pinyin TING3 Jyutping ting2 ting5 On TEI CHOU Kun NUKU Hangul Korean CENG Tang dheng
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition to stand upright , straighten ; rigid
Pinyin TING3 Jyutping ting2 ting5 On TEI CHOU Kun NUKU Hangul Korean CENG Tang dheng
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN1 Jyutping saan1 Hangul Korean YEN
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7
Morohashi Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN1 Jyutping saan1 Hangul Korean YEN
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7
Morohashi Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN1 Jyutping saan1 Hangul Korean YEN
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7
Morohashi Radical-Stroke Count 64.7

Unicode 5.2
Character Definition rub , stroke with hands ; crumple
Pinyin NUO4 NUO2 RUO2 Jyutping no4 On DA NA DAI NAI Kun OTOSU Viet noa nỗi
KangXi Radical-Stroke Count 64.7 Unicode Radical-Stroke Count 64.7

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 266 ms