Unicode 5.2
Character Definition gate bar , bolt
Pinyin YI2 On I
Mathews: Chinese-English Dictionary 7337

Unicode 5.2
Character Definition upright bar for fastening door
Pinyin YAN3 Jyutping jim5 Hangul Korean YEM
Mathews: Chinese-English Dictionary 7337

Unicode 5.2
Character Definition banyan tree
Pinyin RONG2 Jyutping jung4 On YOU Kun AKOU Hangul Korean YONG Tang iong
GB 12345-90 7337 GB 2312-80 7337

Unicode 5.2
Character Definition path ; river in Ningbo ; Ningbo
Pinyin YONG3 DONG4 Jyutping jung2 On YOU Kun TSUNE TSUKAU ODORU Hangul Korean YONG
KS X 1001:1992 7337

Unicode 5.2
Character Definition tall bamboo
Pinyin YUN2 Jyutping wan4 On UN EN Kun TAKE Hangul Korean WUN
Simplified U+7B7C
KS X 1002:1991 7337

Unicode 5.2
Character Definition lucky plant
Pinyin SHA4 Jyutping saap3
GB 7589-87 7337

Unicode 5.2
Character
Pinyin PAN2
GB 7590-87 7337

Unicode 5.2
Character Definition moss , lichen
Pinyin XIAN3 Jyutping sin2 On SEN Kun KOKE Hangul Korean SEN Tang siɛ̌n
Simplified U+85D3
JIS X 0208-1990 7337

Unicode 5.2
Character Definition smear , slander ; defile
Pinyin MIE4 Jyutping mit6 On BETSU MECHI BATSU MACHI Hangul Korean MYEL Viet mét
KPS 10721-2000 7337

Unicode 5.2
Character Definition red
Pinyin CHENG1 On TEI CHOU Kun AKAI
Taiwan Telegraph 7337

Unicode 5.2
Character Definition stallion ; promote
Pinyin ZHI4 Jyutping zat1 On SHITSU SHICHI CHOKU Kun OSUUMA Hangul Korean CUL
Simplified U+9A98
JIS X 0212-1990 7337

Unicode 5.2
Character Definition plan , scheme ; plan , plot ; way
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On YUU Kun HAKARU HAKARIGOTO Hangul Korean YU Tang iou
Unicode Code Point 7337


Records 1 - 13 of 13 retrieved in 58 ms