Unicode 5.2
Character Definition beautiful , sexy , voluptuous
Pinyin YAN4 Jyutping jim6 On EN Kun NAMAMEKASHII TSUYA Hangul Korean YEM
Mathews: Chinese-English Dictionary 7406

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , captivating , plump , voluptuous
Pinyin YAN4 Jyutping jim6 On EN Kun NAMAMEKASHII TSUYA
Mathews: Chinese-English Dictionary 7406

Unicode 5.2
Character Definition plump , voluptuous , beautiful
Pinyin YAN4 Jyutping jim6 On EN Kun NAMAMEKASHII TSUYA Tang *iɛ̀m
Variant U+8276
Mathews: Chinese-English Dictionary 7406

Unicode 5.2
Character Definition sleeves , a piece of towel used to block up the ears
Pinyin HAN4 YAN3
KPS 10721-2000 7406

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2 TU1 Jyutping dat6 On TOTSU TOCHI Kun DAIKON Viet nhút
GB 7589-87 7406

Unicode 5.2
Character Definition kind of caterpillar , larva
Pinyin MING2 Jyutping ming4 On MEI MYOU BEI Kun ZUIMUSHI Hangul Korean MYENG
JIS X 0208-1990 7406

Unicode 5.2
Character Definition a brass parts for a cart in ancient China
Pinyin WEI4
GB 12345-90 7406 GB 2312-80 7406

Unicode 5.2
Character Definition a pot of cooked rice
Pinyin SU4 Jyutping cuk1 On SOKU SAKU Kun KAYU
Simplified U+2B5E7
Taiwan Telegraph 7406

Unicode 5.2
Character Definition tufts of hair left on the heads of children after shaving
Pinyin DUO3 Jyutping do2 do6 On TA TSUI ZUI KI DA Kun OCHIRU
JIS X 0212-1990 7406

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
KS X 1001:1992 7406

Unicode 5.2
Character Definition weasel , mustela itatis
Pinyin YOU4 Jyutping jau4 jau6 On YUU YU Kun ITACHI Hangul Korean YU
KS X 1002:1991 7406

Unicode 5.2
Character Definition reason , logic ; manage
Pinyin LI3 Jyutping lei5 On RI Kun SUJI KOTOWARI OSAMERU Hangul Korean LI Tang *liə̌ Viet
Variant U+F9E4
Unicode Code Point 7406

七千四百零六
HanDeDict 100318

Unicode 12.1
Character Definition beautiful , sexy , voluptuous
Pinyin yàn Jyutping jim6 On EN Kun NAMAMEKASHII TSUYA Hangul : 0N Korean YEM
Mathews: Chinese-English Dictionary 7406

Unicode 12.1
Character Definition beautiful , captivating , plump , voluptuous
Pinyin yàn Jyutping jim6 On EN Kun NAMAMEKASHII TSUYA
Mathews: Chinese-English Dictionary 7406

Unicode 12.1
Character Definition plump , voluptuous , beautiful
Pinyin yàn Jyutping jim6 On EN Kun NAMAMEKASHII TSUYA Tang *iɛ̀m
Variant U+8276
Mathews: Chinese-English Dictionary 7406

Unicode 12.1
Character Definition sleeves , a piece of towel used to block up the ears
Pinyin hān
KPS 10721-2000 7406

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping dat6 On TOTSU TOCHI Kun DAIKON Viet nhút
GB 7589-87 7406

Unicode 12.1
Character Definition kind of caterpillar , larva
Pinyin míng Jyutping ming4 On MEI MYOU BEI Kun ZUIMUSHI Hangul : 0N Korean MYENG
JIS X 0208-1990 7406

Unicode 12.1
Character Definition a brass parts for a cart in ancient China
Pinyin wèi Jyutping wai6
GB 12345-90 7406 GB 2312-80 7406

Unicode 12.1
Character Definition a pot of cooked rice
Pinyin Jyutping cuk1 On SOKU SAKU Kun KAYU
Simplified U+2B5E7
Taiwan Telegraph 7406

Unicode 12.1
Character Definition tufts of hair left on the heads of children after shaving
Pinyin tuǒ Jyutping do2 do6 On TA TSUI ZUI KI DA Kun OCHIRU
JIS X 0212-1990 7406

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
KS X 1001:1992 7406

Unicode 12.1
Character Definition weasel , mustela itatis
Pinyin yòu Jyutping jau4 jau6 On YUU YU Kun ITACHI Hangul : 1N Korean YU
KS X 1002:1991 7406

Unicode 12.1
Character Definition reason , logic ; manage
Pinyin Jyutping lei5 On RI Kun SUJI KOTOWARI OSAMERU Hangul : 0E :0 Korean LI Tang *liə̌ Viet
Variant U+F9E4
Unicode Code Point 7406


Records 1 - 26 of 26 retrieved in 207 ms