Unicode 5.2
Character Definition encampment , barracks ; manage
Pinyin YING2 CUO1 Jyutping jing4 On EI Kun ITONAMU Hangul Korean YENG HYENG Tang *iuɛng iuɛng
Simplified U+8425
Mathews: Chinese-English Dictionary 7467

Unicode 5.2
Character Definition Confucian scholar
Pinyin RU2 Jyutping jyu4 On JU Kun YAWARAKA URUOSU SHITAGAU Hangul Korean YU Tang *njio njio Viet nho
KS X 1001:1992 7467

Unicode 5.2
Character Definition offer sacrifice ; sacrifice
Pinyin YIN1 Jyutping jan1 On IN EN Kun MATSURU Hangul Korean IN
KS X 1002:1991 7467

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHANG1
GB 7589-87 7467

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 On IKU YU Kun SHIGERU
GB 7590-87 7467

Unicode 5.2
Character Definition progeny , descendants , posterity
Pinyin YI4 Jyutping jeoi6 On EI Kun SUSO SUE Hangul Korean YEY
JIS X 0208-1990 7467

Unicode 5.2
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin LAI4 Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul Korean LOY
Simplified U+8D49
GB 12345-90 7467

Unicode 5.2
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin LAI4 Jyutping loi6
Traditional U+8CDA
GB 2312-80 7467

Unicode 5.2
Character Definition colt ; fleet , swift ; sun ; surname
Pinyin JU1 JU4 Jyutping keoi1 On KU Kun KOMA Hangul Korean KWU Tang qio Viet câu
Simplified U+9A79
Taiwan Telegraph 7467

Unicode 5.2
Character Definition colt ; fleet , swift ; sun ; surname
Pinyin JU1 Jyutping keoi1
Traditional U+99D2
PRC Telegraph Code 7467

Unicode 5.2
Character
Pinyin BING4 On HOU BYOU HEI HITSU BICHI Kun NIGOI AMI
JIS X 0212-1990 7467

𧜤
Unicode 5.2
Character 𧜤
KPS 10721-2000 7467

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIN1 On SHIN Kun TAMA
Unicode Code Point 7467


Unicode 12.1
Character Definition encampment , barracks ; manage
Pinyin yíng Jyutping jing4 On EI Kun ITONAMU Hangul : 0E Korean YENG HYENG Tang *iuɛng iuɛng
Simplified U+8425
Mathews: Chinese-English Dictionary 7467

Unicode 12.1
Character
Pinyin zhāng
GB 7589-87 7467

Unicode 12.1
Character
Pinyin On IKU YU Kun SHIGERU
GB 7590-87 7467

Unicode 12.1
Character Definition progeny , descendants , posterity
Pinyin Jyutping jeoi6 On EI Kun SUSO SUE Hangul : 0N Korean YEY
JIS X 0208-1990 7467

Unicode 12.1
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin lài Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul : 0N Korean LOY
Simplified U+8D49
GB 12345-90 7467

Unicode 12.1
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin lài Jyutping loi6
Traditional U+8CDA
GB 2312-80 7467

Unicode 12.1
Character Definition colt ; fleet , swift ; sun ; surname
Pinyin Jyutping keoi1 On KU Kun KOMA Hangul : 0N Korean KWU Tang qio Viet câu
Simplified U+9A79
Taiwan Telegraph 7467

Unicode 12.1
Character Definition colt ; fleet , swift ; sun ; surname
Pinyin Jyutping keoi1
Traditional U+99D2
PRC Telegraph Code 7467

Unicode 12.1
Character
Pinyin bìng On HOU BYOU HEI HITSU BICHI Kun NIGOI AMI
JIS X 0212-1990 7467

Unicode 12.1
Character
Pinyin zhēn On SHIN Kun TAMA
Unicode Code Point 7467

𧜤
Unicode 12.1
Character 𧜤
Pinyin
KPS 10721-2000 7467

Unicode 12.1
Character Definition offer sacrifice ; sacrifice
Pinyin yīn Jyutping jan1 On IN EN Kun MATSURU Hangul : 1N Korean IN
KS X 1002:1991 7467

Unicode 12.1
Character Definition Confucian scholar
Pinyin Jyutping jyu4 On JU Kun YAWARAKA URUOSU SHITAGAU Hangul : 0E Korean YU Tang *njio njio Viet nho
KS X 1001:1992 7467


𪈏
Unicode 5.2
Character 𪈏

𪈏
Unicode 12.1
Character 𪈏

𪈆
Unicode 5.2
Character 𪈆

𪈆
Unicode 12.1
Character 𪈆
Pinyin mèng

𪈈
Unicode 5.2
Character 𪈈

𪈈
Unicode 12.1
Character 𪈈
Pinyin lài

𪈐
Unicode 5.2
Character 𪈐

𪈐
Unicode 12.1
Character 𪈐

𪈑
Unicode 5.2
Character 𪈑

𪈑
Unicode 12.1
Character 𪈑
Pinyin huī

Unicode 5.2
Character
Pinyin HE4 On KAKU Kun TSURU

Unicode 12.1
Character
Pinyin On KAKU Kun TSURU

𪈒
Unicode 5.2
Character 𪈒

𪈒
Unicode 12.1
Character 𪈒

Unicode 5.2
Character Definition cormorant
Pinyin LU2 Jyutping lou4 On RO Kun ATAMA Hangul Korean LO Tang lo
Simplified U+9E2C

Unicode 12.1
Character Definition cormorant
Pinyin Jyutping lou4 On RO Kun ATAMA Hangul : 1N Korean LO Tang lo
Simplified U+9E2C

𪈉
Unicode 5.2
Character 𪈉

𪈉
Unicode 12.1
Character 𪈉

𪈓
Unicode 5.2
Character 𪈓

𪈓
Unicode 12.1
Character 𪈓

𪈔
Unicode 5.2
Character 𪈔

𪈔
Unicode 12.1
Character 𪈔

Records 1 - 50 of 59 retrieved in 669 ms