Unicode 5.2
Character Definition pleasure , enjoyment , amusement
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On GO KU Kun TANOSHIMU Hangul Korean O
Simplified U+5A31
Mathews: Chinese-English Dictionary 7647

Unicode 5.2
Character Definition bright , shining , brilliant
Pinyin YU4 Jyutping juk1 On IKU IU OU Kun KAGAYAKU Hangul Korean WUK UP
GB 12345-90 7647 GB 2312-80 7647

Unicode 5.2
Character Definition a strand of silk
Pinyin TUO2 Jyutping to4 On TA DA
GB 7589-87 7647

Unicode 5.2
Character Definition wings ; fins on fish ; shelter
Pinyin YI4 Jyutping jik6 On YOKU Kun TSUBASA TASUKERU Hangul Korean IK Tang *iək Viet dực
KS X 1001:1992 7647

Unicode 5.2
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin LAI4 Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul Korean LOY
Simplified U+8D49
JIS X 0208-1990 7647

Unicode 5.2
Character Definition shuffle , limp
Pinyin DIE2 TIE1 Jyutping cip3 dim3 dip6 On CHOU Kun FUMU Hangul Korean CEP Tang tep Viet chồm
KS X 1002:1991 7647

Unicode 5.2
Character Definition the silvery pomfret , Stromateoides argenteus
Pinyin CHANG1 Jyutping coeng1 On SHOU Kun MANAGATSUO Korean CHANG
Simplified U+9CB3
Taiwan Telegraph 7647

Unicode 5.2
Character Definition the silvery pomfret , Stromateoides argenteus
Pinyin CHANG1 Jyutping coeng1
Traditional U+9BE7
PRC Telegraph Code 7647

Unicode 5.2
Character Definition hawk ; Butastur indicus
Pinyin ZHAN1 Jyutping zin1 On SEN KEN Kun HAYABUSA Hangul Korean CEN Tang jiɛn
Simplified U+9E6F
JIS X 0212-1990 7647

Unicode 5.2
Character Definition epilepsy , convulsions
Pinyin XIAN2 Jyutping haan4 On KAN Kun HIKITSUKE KAN
Simplified U+75EB
Unicode Code Point 7647

Unicode 12.1
Character Definition pleasure , enjoyment , amusement
Pinyin Jyutping jyu4 On GO KU Kun TANOSHIMU Hangul : 0E Korean O
Simplified U+5A31
Mathews: Chinese-English Dictionary 7647

Unicode 12.1
Character Definition bright , shining , brilliant
Pinyin Jyutping juk1 On IKU IU OU Kun KAGAYAKU Hangul : 0N Korean WUK UP
GB 12345-90 7647 GB 2312-80 7647

Unicode 12.1
Character Definition a strand of silk
Pinyin tuó Jyutping to4 On TA DA
GB 7589-87 7647

Unicode 12.1
Character Definition wings ; fins on fish ; shelter
Pinyin Jyutping jik6 On YOKU Kun TSUBASA TASUKERU Hangul : 0E Korean IK Tang *iək Viet dực
KS X 1001:1992 7647

Unicode 12.1
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin lài Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul : 0N Korean LOY
Simplified U+8D49
JIS X 0208-1990 7647

Unicode 12.1
Character Definition hawk ; Butastur indicus
Pinyin zhān Jyutping zin1 On SEN KEN Kun HAYABUSA Hangul : 1N Korean CEN Tang jiɛn
Simplified U+9E6F
JIS X 0212-1990 7647

Unicode 12.1
Character Definition epilepsy , convulsions
Pinyin xián Jyutping haan4 On KAN Kun HIKITSUKE KAN Hangul :N
Simplified U+75EB
Unicode Code Point 7647


Unicode 12.1
Character Definition the silvery pomfret , Stromateoides argenteus
Pinyin chāng Jyutping coeng1 On SHOU Kun MANAGATSUO Korean CHANG
Simplified U+9CB3
Taiwan Telegraph 7647

Unicode 12.1
Character Definition shuffle , limp
Pinyin diǎn Jyutping cip3 dim3 dip6 On CHOU Kun FUMU Hangul : 1N Korean CEP Tang tep Viet chồm
KS X 1002:1991 7647


Unicode 12.1
Character Definition the silvery pomfret , Stromateoides argenteus
Pinyin chāng Jyutping coeng1
Traditional U+9BE7
PRC Telegraph Code 7647

Records 1 - 22 of 22 retrieved in 425 ms