Unicode 5.2
Character Definition belch ; vomit
Pinyin YUE3 HUI4 Jyutping jyut6 wai3 On ETSU OCHI ECHI KI KE KEI KAI Kun SHAKURI AKARUI Korean EL HWAY Viet oẹ
Simplified U+54D5
Mathews: Chinese-English Dictionary 7706

Unicode 5.2
Character Definition be pregnant , pregnancy
Pinyin YUN4 Jyutping jan6 On YOU Kun HARAMU Hangul Korean ING Viet dựng
KS X 1001:1992 7706

Unicode 5.2
Character Definition illness , sickness ; indisposition
Pinyin YANG4 Jyutping joeng6 On YOU Kun TSUTSUGA Hangul Korean YANG Tang iɑ̀ng
GB 12345-90 7706 GB 2312-80 7706

Unicode 5.2
Character Definition an ancestral hall
Pinyin TIAO1 Jyutping tiu1 On CHOU Hangul Korean CO Tang teu
KS X 1002:1991 7706

Unicode 5.2
Character
Pinyin TAN1 TIAN2 Jyutping taam1 On TAN SEN SAN Kun AZAYAKA
GB 7589-87 7706

Unicode 5.2
Character Definition urgent , suddenly ; grieve , lament
Pinyin CU4 Jyutping cuk1 On SHUKU SEKI Kun SEMARU Hangul Korean CHWUK Tang tziuk
JIS X 0208-1990 7706

Unicode 5.2
Character Definition hoopoe
Pinyin REN4 REN2 Jyutping jam4
Taiwan Telegraph 7706

Unicode 5.2
Character
Pinyin FU1 Jyutping fu1
GB 7590-87 7706

Unicode 5.2
Character Definition cover of tripod caldron
Pinyin MI4 Jyutping mik6 On BEKI MYAKU
JIS X 0212-1990 7706

Unicode 5.2
Character Definition indistinct
Pinyin FANG3 On HOU Kun HONOKA NARAU
Unicode Code Point 7706

七千七百零六
HanDeDict 100318

Records 1 - 11 of 11 retrieved in 43 ms