Unicode 5.2
Character Definition chat , jaw , gossip , talk ; mouth
Pinyin WAI1 Jyutping gwaa3 waa1 On KA KAI Kun YOKOSHIMA Hangul Korean KWAY Viet
Simplified U+5459
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition bureau , office ; circumstance
Pinyin JU2 Jyutping guk6 On KYOKU Kun TSUBONE SHIKIRU Hangul Korean KWUK Tang ghiok Viet cục
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) obscene exclamation
Pinyin DIAO3 Jyutping diu2 On CHOU
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition bits , scraps , crumbs , fragments
Pinyin XIE4 Jyutping sit3 On SETSU Kun ISAGYOI KUZU Hangul Korean SEL Tang set
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition class , category , type ; belong to
Pinyin SHU3 ZHU3 Jyutping suk6 zuk1 On ZOKU SHOKU SHU Kun YAKARA TSUKU SAKAN Korean CHOK SOK
Traditional U+5C6C
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition straw sandals
Pinyin JUE1 Jyutping goek3 On KYAKU KAKU KIKU KOKU KEU Kun ITOGUTSU KUTSUSHIKI SHIKIWARA
Simplified U+2AA17 Variant U+8E7A
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition class , category , type ; to belong to
Pinyin SHU3 ZHU3 Jyutping suk6 zuk1 On ZOKU SHOKU SHU Kun YAKARA TSUKU SAKAN Hangul Korean SOK CHOK Tang *jiok zhiok Viet thuộc
Simplified U+5C5E
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI4 On GEI Kun NORI
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition kidneys ; testes , gizzard
Pinyin SHEN4 Jyutping san5 san6 On JIN Kun KANAME Hangul Korean SIN Viet thận
Simplified U+80BE
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition lines
Pinyin GUA1 LUO2 Jyutping lo4 On RA KA KE KAI
Simplified U+8136
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition soup
Pinyin XIANG1 Jyutping hoeng1
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition buttocks
Pinyin TUN2 Jyutping tyun4 On DEN TON Kun SHIRI Hangul Korean TWUN
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition to process or carve horns
Pinyin XUE2 Jyutping hok6
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition place in Shandong province
Pinyin HOU4 Jyutping hau6 On KOU KU
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition state in Shandong province
Pinyin CHENG2 Jyutping sing4 On SEI JOU
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition state in Shandong province
Pinyin NI2 Jyutping ngai4
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition county in Shaanxi province
Pinyin MEI2 FEI2 Jyutping mei4 On BI MI
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition smear with blood in sacrifice ; rift , quarrel
Pinyin XIN4 Jyutping jan3 jan6 On KIN Kun CHINURU HIMA SUKI Hangul Korean HUN Tang xyìn
Simplified U+8845
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin BENG1 On HOU HYOU BEN MEN Viet muôn
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition liesure ; idle ; peaceful , tranquil , calm
Pinyin XIAN2 JIAN1 JIAN4 Jyutping gaan1 gaan3 haan4 Hangul Korean HAN KAN Tang *gɛn *hɛn
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition quarrel ; dispute hotly
Pinyin NAO4 Jyutping naau6 On TOU DOU Kun SAWAGASHII
Variant U+9B27
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUO4 Jyutping do6
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition bone ; skeleton ; frame , framework
Pinyin GU3 GU1 GU2 Jyutping gwat1 On KOTSU Kun HONE Hangul Korean KOL Tang *guət Viet cốt
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition quarrel ; dispute hotly
Pinyin NAO4 Jyutping naau6 On TOU DOU Kun SAWAGASHII Hangul Korean LYO NYO Viet náo
Simplified U+95F9
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition turtledove , cuckoo
Pinyin SHI1 Jyutping si1 On SHI Kun YOBUKODORI
Simplified U+9E24
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition owl-like bird ; buzzard ; Otus scops
Pinyin FU2 Jyutping fuk6 On FUKU BUKU Kun MIMIZUKU Hangul Korean POK
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition fabulous bird of enormous size
Pinyin PENG2 FENG4 Jyutping paang4 On HOU Kun OOTORI Hangul Korean PWUNG Tang bhəng Viet bằng
Simplified U+9E4F
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition eagle , vulture ; Aquila species ( various )
Pinyin DIAO1 Jyutping diu1 On CHOU Kun WASHI KIZAMU HORU Hangul Korean CO Tang *deu
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Jyutping gin1
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition hawk ; Ardea cinerea
Pinyin YI4 Jyutping jik6
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition a sea-bird with a white breast
Pinyin JU1 Jyutping geoi1
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin QU1 JU1 Jyutping gwat6
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHUN1
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition a kind of pigeon ; falcon
Pinyin GU2 HU2 GU3 Jyutping gwat1 wat6 On KOTSU KATSU Kun HAYABUSA Hangul Korean KOL Tang huət
Simplified U+9E58
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition the silver pheasant , Lophura nycthemera
Pinyin XIAN2 Jyutping haan4 On KAN KEN Kun TOBI SHIRAKIJI Hangul Korean HAN
Simplified U+9E47
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition silver pheasant badge worn by civil officials of the 5th grade ; Lophura species ( various )
Pinyin XIAN2 Jyutping haan4 On KAN GEN Kun TOBI
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2
Four-Corner Code 7722.7

Unicode 5.2
Character Definition cover of tripod caldron
Pinyin MI4 Jyutping mik6 On BEKI MYAKU
Four-Corner Code 7722.7

Records 1 - 38 of 38 retrieved in 170 ms