Unicode 5.2
Character
Big5 HK Supplementary Character Set 8CDA IRG Hong Kong SAR 8CDA

Unicode 5.2
Character Definition roe
Pinyin ER2 Jyutping ji4 On JI NI JIKU NIKU Kun HARAGO Korean I
Simplified U+9C95
KPS 10721-2000 8CDA

Unicode 5.2
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin LAI4 Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul Korean LOY
Simplified U+8D49
Unicode Code Point 8CDA

Unicode 12.1
Character Definition roe
Pinyin ér Jyutping ji4 On JI NI JIKU NIKU Kun HARAGO Korean I
Simplified U+9C95
KPS 10721-2000 8CDA

Unicode 12.1
Character
Jyutping mou6
Simplified U+28C46
Big5 HK Supplementary Character Set 8CDA

Unicode 12.1
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin lài Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul : 0N Korean LOY
Simplified U+8D49
Unicode Code Point 8CDA

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 26 ms