Unicode 12.1
Character Definition one ; a, an ; alone Value 1
Pinyin Jyutping jat1 On ICHI ITSU Kun HITOTSU HITOTABI HAJIME Hangul : 0E Korean IL Tang *qit qit Viet nhất
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition male adult ; robust , vigorous ; 4th heavenly stem
Pinyin dīng Jyutping ding1 zaang1 zang1 On TEI CHOU TOU Kun HINOTO ATARU YOBORO Hangul : 0E Korean CENG Tang *deng deng Viet đinh
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition seven Value 7
Pinyin Jyutping cat1 On SHICHI SHITSU Kun NANATSU NANATABI Hangul : 0E Korean CHIL Tang *tsit tsit Viet thất
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition unit of length equal 3.3 meters ; gentleman , man , husband
Pinyin zhàng Jyutping zoeng6 On JOU CHOU Kun TAKE DAKE Hangul : 0E Korean CANG Tang *djhiɑ̌ng djhiɑ̌ng Viet trượng
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition three Value 3
Pinyin sān Jyutping saam1 saam3 On SAN Kun MITSU MITABI Hangul : 0E Korean SAM Tang *sɑm sɑm Viet tam
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition top ; superior , highest ; go up , send up
Pinyin shàng Jyutping soeng5 soeng6 On JOU SHOU Kun UE KAMI NOBORU Hangul : 0E Korean SANG Tang *zhiɑ̀ng zhiɑ̀ng zhiɑ̌ng Viet thượng
Variant U+4E04
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition under , underneath , below ; down ; inferior ; bring down
Pinyin xià Jyutping haa5 haa6 On KA GE Kun SHITA SHIMO MOTO Hangul : 0E Korean HA Tang Viet hạ
Variant U+4E05
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition no , not ; un- ; negative prefix
Pinyin Jyutping bat1 fau2 On FU BU FUTSU HI Kun SEZU NIARAZU INAYA Hangul : 0N : 0E Korean PWU PWUL Tang *biət biət Viet bất
Variant U+F967
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition clown , comedian ; 2nd terrestrial branch
Pinyin chǒu Jyutping cau2 On CHUU CHU Kun USHI Hangul : 0E Korean CHWUK CHWU Viet sửu
Traditional U+919C
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition moreover , also ( post-subject ); about to , will soon ( pre-verb )
Pinyin qiě Jyutping ce2 zeoi1 zoeng1 On SHA SHO Kun KATSU Hangul : 0E Korean CHA CE Tang *tsiǎ tsiǎ Viet thả
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition great , grand , glorious , distinguished
Pinyin Jyutping pei1 On HI Kun OOKII Hangul : 0N Korean PI Tang pyi Viet vậy
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition generation ; world ; era
Pinyin shì Jyutping sai3 On SE SEI Kun YO Hangul : 0E Korean SEY Tang *shiɛì shiɛì Viet thế
Variant U+4E17
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition hill ; elder ; empty ; a name
Pinyin qiū Jyutping jau1 On KYUU Kun OKA Hangul : 0E Korean KWU Tang *kiou kiou Viet khâu
Variant U+4E20
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition third ; 3rd heavenly stem
Pinyin bǐng Jyutping bing2 On HEI HYOU Kun HINOE Hangul : 0E Korean PYENG Viet bính
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition assist , aid , rescue
Pinyin chéng Jyutping sing4 On SHOU JOU Kun SUKUU TASUKERU Hangul : 0N Korean SUNG Tang *zhiəng zhiəng Viet thừa
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition long time ( ago ); time passage , grow late
Pinyin jiǔ Jyutping gau2 On KYUU KU Kun HISASHII Hangul : 0E Korean KWU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu
Variant U+4E46
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition marks preceding phrase as modifier of following phrase ; it , him her , them ; go to
Pinyin zhī Jyutping zi1 On SHI Kun YUKU KORE NO Hangul : 0E Korean CI Tang *jiə jiə Viet chi
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition first time , for the first time
Pinyin zhà Jyutping zaa3 zaa6 zok3 On SAKU SA Kun TACHIMACHI NAGARA Hangul : 0N Korean SA Tang jrhà Viet chạ
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition interrogative or exclamatory final particle
Pinyin Jyutping fu1 fu4 wu4 On KO Kun YO KANA KA Hangul : 0E Korean HO Tang ho Viet hồ
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition lack ; poor
Pinyin Jyutping fat6 On BOU Kun TOBOSHII Hangul : 0N Korean PHIP Tang bhiæp Viet phạp
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition rebel ; crafty , shrewd
Pinyin guāi Jyutping gwaai1 On KAI Kun MODORU SOMUKU Hangul : 0N Korean KOY Tang guæi Viet quai
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition second ; 2nd heavenly stem
Pinyin Jyutping jyut3 jyut6 On OTSU Kun KINOTO OTO Hangul : 0E Korean UL Tang qyit Viet ất
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition nine Value 9
Pinyin jiǔ Jyutping gau2 On KYUU KU Kun KOKONOTSU Hangul : 0E Korean KWU KYU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition beg ; request
Pinyin Jyutping hat1 On KOTSU KI Kun KOU KOI Hangul : 0E Korean KEL KI Tang kiət Viet khất
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition also ; classical final particle of strong affirmation or identity
Pinyin Jyutping jaa5 On YA Kun NARI MATA Hangul : 0E Korean YA Tang Viet
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition breast , nipples ; milk , suckle
Pinyin Jyutping jyu5 On NYUU Kun CHICHI CHI Hangul : 0E Korean YU Tang njiǒ Viet
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition dry ; first hexagram ; warming principle of the sun , penetrating and fertilizing , heavenly generative principle ( male )
Pinyin gān Jyutping gon1 kin4 On KAN KEN GEN Kun KAWAKU KAWAKASU INUI Hangul : 0E Korean KAN KEN Tang *ghyɛn ghyɛn gɑn Viet kiền
Simplified U+5E72
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition to finish ; particle of completed action
Pinyin le Jyutping liu5 On RYOU Kun OWARU TSUINI Hangul : 0E :0 Korean LYO Tang *leǔ leǔ Viet liễu
Variant U+F9BA
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition I, me ; to give
Pinyin Jyutping jyu4 jyu5 On YO SHA Kun ATAERU ARAKAJIME Hangul : 0E Korean YE Tang *iu iu Viet nhừ
Variant U+8C6B
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition affair , matter , business ; to serve ; accident , incident
Pinyin shì Jyutping si6 On JI SHI Kun KOTO TSUKAU KOTOTOSURU Hangul : 0E Korean SA Tang *jrhiə̀ jrhiə̀ Viet sự
Variant U+4E8A
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition two ; twice Value 2
Pinyin èr Jyutping ji6 On NI JI Kun FUTATSU FUTATABI Hangul : 0E Korean I Tang *njì njì Viet nhì
Variant U+8D30
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition in , on , at ; go to ; surname
Pinyin Jyutping jyu1 jyu4 On U KU Kun KOKONI YUKU Hangul : 0E Korean WU Tang *hio hio Viet vu
Traditional U+65BC Variant U+6275
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition say , speak ; clouds
Pinyin yún Jyutping wan4 On UN Kun IU Hangul : 0E Korean WUN Tang *hiuən hiuən Viet vân
Traditional U+96F2
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition mutually , reciprocally
Pinyin Jyutping wu6 On GO KO Kun TAGAI Hangul : 0E Korean HO Tang Viet hỗ
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition five ; surname Value 5
Pinyin Jyutping ng5 On GO Kun ITSUTSU Hangul : 0E Korean O Tang *ngǒ ngǒ Viet ngũ
Variant U+4F0D
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition well , mine shaft , pit
Pinyin jǐng Jyutping zeng2 zing2 On SEI SHOU Kun I IDO Hangul : 0E Korean CENG Tang *tsiɛ̌ng tsiɛ̌ng Viet tỉnh
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition little , few ; rather , somewhat
Pinyin xiē Jyutping se1 On SA SHA Kun ISASAKA Hangul : 0N Korean SA Viet ta
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition death , destroyed ; lose , perish
Pinyin wáng Jyutping mong4 mou4 On BOU MOU Kun NAI NAKUNARU HOROBIRU Hangul : 0E Korean MANG MWU Tang *miɑng miɑng Viet vong
Variant U+4EBE
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition mix ; intersect ; exchange , communicate ; deliver
Pinyin jiāo Jyutping gaau1 On KOU KYOU Kun MAJIWARU MAJIRU KAU Hangul : 0E Korean KYO Tang *gau gau Viet giao
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition 12th terrestrial branch
Pinyin hài Jyutping hoi6 On GAI KAI Kun I Hangul : 0E Korean HAY Tang həì Viet hợi
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition man ; people ; mankind ; someone else
Pinyin rén Jyutping jan4 On JIN NIN Kun HITO Hangul : 0E Korean IN Tang *njin njin Viet nhân
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition file of ten soldiers ; mixed , miscellaneous Value 10
Pinyin shén Jyutping sam6 sap6 zaap6 On SHUU JUU Kun KUMI TOU MAJIRU Hangul : 0N : 0N Korean SIP CIP Viet thập
Variant U+F9FD
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition humaneness , benevolence , kindness
Pinyin rén Jyutping jan4 On JIN NIN NI Kun HITO ITSUKUSHIMU Hangul : 0E Korean IN Tang njin Viet nhân
Variant U+5FC8
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition slanting , oblique ; oblique tones
Pinyin Jyutping zak1 On SOKU SHOKU SHIKI Kun KATAMUKU HONOKA Hangul : 0N Korean CHUK Tang *jriək jriək Viet trắc
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition enemy , hate , hatred , enmity
Pinyin chóu Jyutping cau4 kau4 sau4 On KYUU GU Kun ADA KATAKI Hangul : 0N Korean KWU Viet cừu
Variant U+8B90
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition now , today , modern era
Pinyin jīn Jyutping gam1 On KON KIN Kun IMA Hangul : 0E Korean KUM Tang *gyim gyim Viet kim
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition forerunner , herald , harbinger ; to lie between ; sea shell ; to wear armor
Pinyin jiè Jyutping gaai3 On KAI Kun TASUKERU SUKE Hangul : 0E Korean KAY Tang gæì Viet giới
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition yet , still , as ever ; again ; keep -ing , continuing
Pinyin réng Jyutping jing4 On JOU NYOU Kun YORU SHIKIRINI NAO Hangul : 0N Korean ING Tang *nə̌i njiəng Viet nhưng
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition small thing , child ; young animal
Pinyin Jyutping zai2 zi2 On SHI SAI Kun TAERU Hangul : 0N Korean CA Viet tử
IRG IICore AGTJHKMP

Unicode 12.1
Character Definition official ; serve government
Pinyin shì Jyutping si6 On SHI JI Kun TSUKAERU TSUKAMATSURU Hangul : 0E Korean SA Viet
IRG IICore AGTJHKMP

Records 1 - 50 of 2143 retrieved in 4137 ms