Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
Big5 CFF4

Unicode 5.2
Character Definition wild rice ; Zizania latifolia
Pinyin GU1 Jyutping gu1 On KO Kun MAKOMO Hangul Korean KO Tang go
Variant U+82FD
KPS 9566-97 CFF4

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
Big5 CFF4

Unicode 12.1
Character Definition wild rice ; Zizania latifolia
Pinyin Jyutping gu1 On KO Kun MAKOMO Hangul : 0N Korean KO Tang go
Variant U+82FD
KPS 9566-97 CFF4

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 47 ms