Unicode 5.2
Character Definition be withered , fallen ; exhausted
Pinyin DIAO1 Jyutping diu1 On CHOU Kun SHIBOMU OCHIBURERU Hangul Korean CO Tang *deu deu
Variant U+96D5
KPS 9566-97 E8F2

Unicode 5.2
Character Definition cover of tripod caldron
Pinyin MI4 Jyutping mik6 On BEKI MYAKU
Big5 E8F2

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 18 ms