Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) ridge (o f a hill or mountain )
Pinyin GANG3 Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition ( non-classical form of ) ridge ( of a hill or mountain )
Pinyin GANG3 Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition (a simplified form of ) to carry on the shouldersof two or more men , to raise
Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form of ) a tall tree ; a large tree , ( interchangeable ) to carry on the shoulders of two of more men
Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) an extreme limit , to fill , universal , connected , revolve
Pinyin GEN4 Jyutping gang2

Unicode 5.2
Character Definition a kind of animal , fierce dog ; small and cute
Jyutping gang1

Unicode 5.2
Character Definition a kind of dog
Jyutping gang1

Unicode 5.2
Character Definition earthware ; pottery (a basin ; a pot ; a bowl . a cistern ; a crock ), ( interchangeable ) a big earthen jar
Jyutping gong1

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition ( standard form of ) a rope for drawing up water ( form a well , stream , etc .)
Pinyin GENG3 Jyutping gang2

Unicode 5.2
Character Definition to lift ; to raise
Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition a narrow path ( for rabbit ), ( same as ) animal tracks , path ; way ; road
Pinyin GONG4 HANG2 Jyutping gang1

Unicode 5.2
Character Definition tuna , something like sturgeon
Pinyin GENG4 Jyutping gang2

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) tuna , something like sturgeon
Pinyin GENG4 Jyutping gang2

Unicode 5.2
Character Definition tuna
Pinyin GENG4 Jyutping gang2

Unicode 5.2
Character Definition saltpond ; salty marshes
Pinyin GANG3 Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition extend across , through ; from
Pinyin GEN4 GENG4 Jyutping gang2 On KOU Kun WATARU WATARI Hangul Korean KUNG Viet cẳng

Unicode 5.2
Character Definition ridge or crest of hill
Pinyin GANG1 Jyutping gong1
Traditional U+5CA1

Unicode 5.2
Character
Pinyin GANG1

Unicode 5.2
Character Definition hard , tough , rigid , strong
Pinyin GANG1 Jyutping gong1
Traditional U+525B

Unicode 5.2
Character Definition hard , tough , rigid , strong
Pinyin GANG1 Jyutping gong1 On GOU Kun TSUYOI KOWAI Hangul Korean KANG Tang gɑng
Simplified U+521A

Unicode 5.2
Character Definition ditches for irrigation ; hole
Pinyin GENG3 Jyutping gang2 On KAU KYOU Kun ANA TSUTSUMI AZE Viet ghềnh

Unicode 5.2
Character Definition earthen jug , crock , cistern
Pinyin GANG1 Jyutping gong1 On KOU Kun KAME OKA Hangul Korean KANG

Unicode 5.2
Character Definition mound ; used in place names
Pinyin GANG1 Jyutping gong1 On KOU

Unicode 5.2
Character Definition ridge or crest of hill
Pinyin GANG1 Jyutping gong1 On KOU Kun OKA Hangul Korean KANG Tang gɑng
Simplified U+5188

Unicode 5.2
Character Definition post ; position
Pinyin GANG3 GANG1 Jyutping gong1 On KOU Kun OKA Hangul Korean KANG
Simplified U+5C97 Variant U+5CA1

Unicode 5.2
Character Definition 7th heavenly stem
Pinyin GENG1 Jyutping gang1 On KOU Kun KANOE Hangul Korean KYENG Tang gæng Viet canh

Unicode 5.2
Character
Pinyin GANG1

Unicode 5.2
Character Definition stem of flower , branch of plant
Pinyin GENG3 Jyutping gang2 gwaang2 On KOU KYOU Kun YAMANIRE Hangul Korean KYENG Tang gæ̌ng

Unicode 5.2
Character
Pinyin GANG1 Jyutping gong1 gong3 On KOU

Unicode 5.2
Character Definition lever , pole , crowbar ; sharpen ; ( Cant .) a wardrobe , trunk
Pinyin GANG4 Jyutping gong3 gung3 lung5 On KOU Kun TEKO Hangul Korean KONG Viet cổng
Variant U+6760

Unicode 5.2
Character Definition large river ; yangzi ; surname
Pinyin JIANG1 Jyutping gong1 On KOU Kun E Hangul Korean KANG Tang *gang Viet giang

Unicode 5.2
Character Definition port , harbor ; small stream ; bay
Pinyin GANG3 HONG4 Jyutping gong2 On KOU Kun MINATO Hangul Korean HANG Viet cảng

Unicode 5.2
Character Definition to temper steel
Pinyin GANG4

Unicode 5.2
Character Definition name of a place in northeastern Taiwan ; a kind of thick soup
Pinyin GENG1 Jyutping gang1

Unicode 5.2
Character
Pinyin GANG1 On KOU CHIN Kun OUSHI

Unicode 5.2
Character
Pinyin GANG1 Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition stone bridge ; stepping stones
Pinyin QIANG1 GANG1 KONG4 Jyutping gong1 hong1 kung4 On KOU Kun TOBIISHI ISHIBASHI TASHIKA Hangul Korean KANG

Unicode 5.2
Character
Pinyin GANG1 Jyutping gong1

Unicode 5.2
Character Definition non-glutinous rice
Pinyin GENG1 JING1 Jyutping gang1 On KOU Kun URUCHI

Unicode 5.2
Character Definition non-glutinous rice
Pinyin GENG1 JING1 Jyutping gang1 On KOU Kun URUCHI Tang gæng

Unicode 5.2
Character Definition place name in Hunan province
Pinyin GANG4

Unicode 5.2
Character Definition non-glutinous rice
Pinyin GENG1 JING1 Jyutping gang1 On KOU Kun URUCHI NUKA Hangul Korean KAYNG

Unicode 5.2
Character Definition deep red ; river in Shanxi provinc
Pinyin JIANG4 Jyutping gong3 On KOU Kun AKA Hangul Korean KANG Tang gàng
Simplified U+7EDB

Unicode 5.2
Character Definition well rope
Pinyin GENG3 BING3 Jyutping gang2 On KOU KYOU HEI HYOI HAN Kun TSURUBINAWA Hangul Korean KYENG
Simplified U+7EE0

Unicode 5.2
Character Definition heavy rope , hawser ; main points
Pinyin GANG1 Jyutping gong1 On KOU Kun TSUNA Hangul Korean KANG Tang gɑng Viet cương
Simplified U+7EB2

Unicode 5.2
Character Definition a rope
Pinyin GENG1 GENG4 Jyutping gang1 On KOU Tang gə̀ng

Unicode 5.2
Character Definition heavy rope , hawser ; main points
Pinyin GANG1 Jyutping gong1
Traditional U+7DB1

Unicode 5.2
Character Definition well rope
Pinyin GENG3 Jyutping gang2
Traditional U+7D86

Unicode 5.2
Character Definition earthen jug , crock , cistern
Pinyin GANG1 HONG2 Jyutping gong1 On KOU Kun KAME MOTAI Hangul Korean HANG Viet cong

Records 1 - 50 of 387 retrieved in 399 ms