Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul Korean HWUN Viet huân
Simplified U+52CB Variant U+52F2

Unicode 12.1
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul : 0N Korean HWUN Viet huân
Simplified U+52CB Variant U+52F2

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 51 ms