Unicode 5.2
Character Definition money , currency , coins
Pinyin QIAN2 JIAN3 Jyutping cin2 cin4 zin2 On SEN Kun ZENI SEN Hangul Korean CEN Tang *dzhiɛn Viet tiền
Simplified U+94B1

Unicode 12.1
Character Definition money , currency , coins
Pinyin qián Jyutping cin2 cin4 zin2 On SEN Kun ZENI SEN Hangul : 0E Korean CEN Tang *dzhiɛn Viet tiền
Simplified U+94B1

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 15 ms