Unicode 5.2
Character Definition carve
Pinyin QIAN1 QIN3 QIN1 JIN4 Jyutping cim1 On SEN CHIN Kun KIZAMU Hangul Korean CHIM Viet xăm
Simplified U+9513

Unicode 12.1
Character Definition carve
Pinyin qǐn Jyutping cim1 On SEN CHIN Kun KIZAMU Hangul : 1N Korean CHIM Viet xăm
Simplified U+9513

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 19 ms