Unicode 5.2
Character Definition to cut ; to hack ; to reap , minced meat mixed up with ginger and cassia
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to laugh ; to smile , to laugh at ; to ridicule
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) cheerful and exuberant ; spiritually elevated
Pinyin XIAO4 YAO2 Jyutping haau6

Unicode 5.2
Character Definition a frightened pig or dog , bark , a running pig
Pinyin XIAO4 Jyutping hau1 hau3

Unicode 5.2
Character Definition congee ; porridge ; rice gruel , mashed ; rotten
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition same as U+509A , imitate , mimic
Pinyin XIAO4 On KOU Kun NARAU Korean HYO
Variant U+6548

Unicode 5.2
Character Definition imitate , mimic
Pinyin XIAO4 Jyutping haau6 On KOU Kun NARAU Hangul Korean HYO

Unicode 5.2
Character Definition efficacious , effectiveness ; to toil , to serve in the army
Pinyin XIAO4 Jyutping haau6 On KOU Kun KIKU NARAU ITASU Korean HYO Viet hiệu
Variant U+6548

Unicode 5.2
Character Definition smile , laugh , giggle ; snicker
Pinyin XIAO4 On SHOU Kun SAKU WARAU SAKI Korean SO
Variant U+7B11

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3
Traditional U+562F

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 CHI4 On SHOU SHITSU SHUU Kun USOBUKU MOGUBUKU Korean SO
Variant U+562F

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3 On SHOU SHITSU Kun USOBUKU Hangul Korean SO Tang *sèu
Simplified U+5578 Variant U+5628

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO4 XIE1 On KETSU KECHI KYOU Kun KOKOCHIYOI YOROKOBU

Unicode 5.2
Character Definition filial piety , obedience ; mourning
Pinyin XIAO4 Jyutping haau3 On KOU KYOU Hangul Korean HYO Tang xàu Viet hiếu

Unicode 5.2
Character Definition cheerful ; bright , sagacious
Pinyin XIAO4 Jyutping haau6 On KYOU KOU Kun SATOI

Unicode 5.2
Character Definition result , effect ; effectiveness
Pinyin XIAO4 Jyutping haau6 On KOU Kun KIKU Hangul Korean HYO Tang hàu Viet hiệu
Variant U+52B9

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO4 On KOU GYOU KAKU GAKU Kun OSHIERU Korean HYO
Variant U+6585

Unicode 5.2
Character Definition teach , instruct ; be aroused ; awake ; intelligent
Pinyin XIAO4 JIAO3 On KOU GYOU KAKU GAKU Kun OSHIERU Hangul Korean HYO
Variant U+6586

Unicode 5.2
Character Definition teach , instruct ; be aroused ; awake ; intelligent
Pinyin XIAO4 JIAO3 Jyutping haau6 On KOU GYOU KAKU GAKU Kun OSHIERU Korean HYO Tang gàu
Variant U+6585

Unicode 5.2
Character Definition school ; military field officer
Pinyin XIAO4 JIAO3 JIAO4 XIAO2 Jyutping gaau3 haau6 On KOU KYOU Kun KASE KURABERU KANGAERU Hangul Korean KYO HYO Tang gàu hàu Viet đắng hiệu

Unicode 5.2
Character Definition roar , howl , scream ; whistle
Pinyin XIAO4

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO4 Hangul Korean HYO

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO4

Unicode 5.2
Character Definition smile , laugh , giggle ; snicker
Pinyin XIAO4 Jyutping siu3 On SHOU Kun WARAU EMU WARAI Hangul Korean SO Tang *siɛ̀u
Variant U+54B2

Unicode 5.2
Character Definition look like , resemble , be like
Pinyin XIAO4 XIAO1 Jyutping ciu3 On SHOU Kun NIRU KATADORU AYAKARU Hangul Korean CHO SO Tang siɛ̀u

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO4 JIAO4 On KYOU GYOU Kun RATSUKIYOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO4 On KOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAO4

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiao4
English imitate

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiao4
English Japanese variant of

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiao4
English old variant of , laugh ; smile

哮喘
CEDict 100318
Traditional 哮喘 Simplified 哮喘
Pinyin xiao4 chuan3
English asthma

哮喘病
CEDict 100318
Traditional 哮喘病 Simplified 哮喘病
Pinyin xiao4 chuan3 bing4
English asthma

哮鳴
CEDict 100318
Traditional 哮鳴 Simplified 哮鸣
Pinyin xiao4 ming2
English wheezing

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiao4
English to hiss ; to whistle

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xiao4
English filial piety or obedience ; mourning apparel

孝南
CEDict 100318
Traditional 孝南 Simplified 孝南
Pinyin Xiao4 nan2
English Xiaonan district of Xiaogan city 孝感市 [ Xiao4 gan3 shi4 ], Hubei

孝南區
CEDict 100318
Traditional 孝南區 Simplified 孝南区
Pinyin Xiao4 nan2 qu1
English Xiaonan district of Xiaogan city 孝感市 [ Xiao4 gan3 shi4 ], Hubei

孝子
CEDict 100318
Traditional 孝子 Simplified 孝子
Pinyin xiao4 zi3
English filial son


孝思不匱
CEDict 100318
Traditional 孝思不匱 Simplified 孝思不匮
Pinyin xiao4 si1 bu4 kui4
English to be forever filial ( idiom )

孝悌
CEDict 100318
Traditional 孝悌 Simplified 孝悌
Pinyin xiao4 ti4
English filial piety and fraternal duty


孝感
CEDict 100318
Traditional 孝感 Simplified 孝感
Pinyin Xiao4 gan3
English Xiaogan prefecture level city in Hubei

孝感地區
CEDict 100318
Traditional 孝感地區 Simplified 孝感地区
Pinyin Xiao4 gan3 di4 qu1
English Xiaogan prefecture in Hubei

孝感市
CEDict 100318
Traditional 孝感市 Simplified 孝感市
Pinyin Xiao4 gan3 shi4
English Xiaogan prefecture level city in Hubei

孝成王
CEDict 100318
Traditional 孝成王 Simplified 孝成王
Pinyin Xiao4 cheng2 Wang2
English King Xiaocheng of Zhao 趙國 | 赵国 , reigned 266-245 BC

孝敬
CEDict 100318

孝昌
CEDict 100318
Traditional 孝昌 Simplified 孝昌
Pinyin Xiao4 chang1
English Xiaochang county in Xiaogan 孝感 [ Xiao4 gan3 ], Hubei

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 780 ms