Unicode 5.2
Character Definition shiver ; severe cold
Pinyin LI4 Jyutping leot6 On RITSU RICHI Kun SAMUISAMA Korean YUL

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 Jyutping wat6 On ITSU ICHI SHUTSU JUCHI Kun AYAHUI Korean YUL SWUL

Unicode 5.2
Character Definition run swiftly
Pinyin GU3 YU4 HU2 Jyutping gwat1 On ITSU GOCHI GOTSU Kun NAGARERU Korean YUL Tang guət

Unicode 5.2
Character Definition fareshare reclaimed from river
Pinyin JUE2 YU4 Jyutping gyut3 kyut3 wat6 On KETSU KECHI SHUTSU JUCHI Hangul Korean YUL Tang guet

Unicode 5.2
Character Definition bore with awl ; bright , charming
Pinyin YU4 JUE2 XU4 Jyutping wat6 On ITSU ICHI SHUTSU JUCHI Kun ANAOAKERU Hangul Korean YUL

Unicode 5.2
Character Definition writing brush , pencil ; thereupon
Pinyin YU4 Jyutping jyut6 leot6 wat6 On ITSU ICHI Kun FUDE KOKONI Hangul Korean YUL
Variant U+8080

Unicode 5.2
Character Definition statute , principle , regulation
Hangul Korean YUL
Variant U+5F8B Variant U+5F8B

Unicode 5.2
Character Definition shiver , shudder , tremble ; tremble
Hangul Korean YUL
Variant U+6144 Variant U+6144

Unicode 5.2
Character Definition chestnut tree , chestnuts ; surname
Hangul Korean YUL
Variant U+6817 Variant U+6817

Unicode 5.2
Character Definition to lead ; ratio ; rate ; limit
Hangul Korean YUL
Variant U+7387 Variant U+7387

ユル
JMnedict 100319
Reading ユル Romaji Yul

ユルブリンナー
JMnedict 100319

尤伯連納
HanDeDict 100318
Traditional 尤伯連納 Simplified 尤伯连纳
Pinyin you2 bo2 lian2 na4
Deutsch Yul Brynner (u.E.) ( Eig , Pers , 1920 - 1985 )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イチ ; イツ Reading Kun ふで ; ここに Reading Korean yul Reading Korean
Meaning brush ; finally ; self ; relate ; follow ; here ; fast ; writing brush radical ( no . 129 )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イツ Reading Korean yul Reading Korean
Meaning flying fast ; swooping

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin li4 Reading On リツ ; リチ Reading Kun さむ .い Reading Korean yul
Meaning shiver ; severe cold

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jue2 Reading On ケツ ; ケチ ; シュツ ; ジュチ Reading Korean yul
Meaning foreshore reclaimed from river

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イツ ; イチ ; シュツ ; ジュチ Reading Kun あなをあ . ける Reading Korean yul
Meaning bore with awl ; bright ; charming

Unicode 12.1
Character Definition shiver ; severe cold
Pinyin Jyutping leot6 On RITSU RICHI Kun SAMUISAMA Korean YUL

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping wat6 On ITSU ICHI SHUTSU JUCHI Kun AYAHUI Korean YUL SWUL

Unicode 12.1
Character Definition run swiftly
Pinyin Jyutping gwat1 On ITSU GOCHI GOTSU Kun NAGARERU Hangul :N Korean YUL Tang guət

Unicode 12.1
Character Definition land reclaimed from a wetlands/river , dike/embankment/man-made island
Pinyin Jyutping gyut3 kyut3 wat6 On KETSU KECHI SHUTSU JUCHI Hangul : 1N Korean YUL Tang guet

Unicode 12.1
Character Definition bore with awl ; bright , charming
Pinyin Jyutping wat6 On ITSU ICHI SHUTSU JUCHI Kun ANAOAKERU Hangul : 1N Korean YUL

Unicode 12.1
Character Definition writing brush , pencil ; thereupon
Pinyin Jyutping jyut6 leot6 wat6 On ITSU ICHI Kun FUDE KOKONI Hangul : 0N Korean YUL
Variant U+8080

Unicode 12.1
Character Definition statute , principle , regulation
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+5F8B Variant U+5F8B

Unicode 12.1
Character Definition shiver , shudder , tremble ; tremble
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+6144 Variant U+6144

Unicode 12.1
Character Definition chestnut tree , chestnuts ; surname
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+6817 Variant U+6817

Unicode 12.1
Character Definition to lead ; ratio ; rate ; limit
Hangul :0 Korean YUL
Variant U+7387 Variant U+7387

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イチ ; イツ Reading Kun ふで ; ここに Reading Korean yul Reading Korean
Meaning brush ; finally ; self ; relate ; follow ; here ; fast ; writing brush radical ( no . 129 )

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イツ Reading Korean yul Reading Korean
Meaning flying fast ; swooping

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin li4 Reading On リツ ; リチ Reading Kun さむ .い Reading Korean yul
Meaning shiver ; severe cold

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin jue2 Reading On ケツ ; ケチ ; シュツ ; ジュチ Reading Korean yul
Meaning foreshore reclaimed from river

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yu4 Reading On イツ ; イチ ; シュツ ; ジュチ Reading Kun あなをあ . ける Reading Korean yul
Meaning bore with awl ; bright ; charming

尤伯連納
HanDeDict 200217
Traditional 尤伯連納 Simplified 尤伯连纳
Pinyin you2 bo2 lian2 na4
Deutsch Yul Brynner ( Eig , Pers , 1920 - 1985 )

ユル
JMnedict 200217
Reading ユル Romaji Yul

ユルブリンナー
JMnedict 200217

愈來愈
CEDict 100318
Traditional 愈來愈 Simplified 愈来愈
Pinyin yu4 lai2 yu4
English more and more

愈來愈
HanDeDict 100318
Traditional 愈來愈 Simplified 愈来愈
Pinyin yu4 lai2 yu4
Deutsch immer ... werden (u.E.) (V); Bsp .: 愈來愈多 愈来愈多 -- immer mehr ( werden )

愈來愈
CC-CEDict 200217
Traditional 愈來愈 Simplified 愈来愈
Pinyin yu4 lai2 yu4
English more and more

愈來愈
HanDeDict 200217
Traditional 愈來愈 Simplified 愈来愈
Pinyin yu4 lai2 yu4
Deutsch immer ... werden (V); Bsp .: 愈來愈多 愈来愈多 -- immer mehr ( werden )

與拉瑪相會
HanDeDict 100318
Traditional 與拉瑪相會 Simplified 与拉玛相会
Pinyin yu3 la1 ma3 xiang1 hui4
Deutsch Rendezvous mit 31 ; 439 (u.E.)

與拉瑪相會
HanDeDict 200217
Traditional 與拉瑪相會 Simplified 与拉玛相会
Pinyin yu3 la1 ma3 xiang1 hui4
Deutsch Rendezvous mit 31 ; 439

玉蘭
CEDict 100318
Traditional 玉蘭 Simplified 玉兰
Pinyin Yu4 lan2
English Yulan magnolia

預覽
CEDict 100318
Traditional 預覽 Simplified 预览
Pinyin yu4 lan3
English preview

魚籃
HanDeDict 100318
Traditional 魚籃 Simplified 鱼篮
Pinyin yu2 lan2
Deutsch Reuse (u.E.) (S)

玉蘭
HanDeDict 100318
Traditional 玉蘭 Simplified 玉兰
Pinyin yu4 lan2
Deutsch Rufname (u.E.) (S)

預覽
HanDeDict 100318
Traditional 預覽 Simplified 预览
Pinyin yu4 lan3
Deutsch Voranzeige , Voransicht (u.E.) (S)

玉蘭
CC-CEDict 200217
Traditional 玉蘭 Simplified 玉兰
Pinyin Yu4 lan2
English Yulan magnolia

預覽
CC-CEDict 200217
Traditional 預覽 Simplified 预览
Pinyin yu4 lan3
English preview ; to preview

玉蘭
HanDeDict 200217
Traditional 玉蘭 Simplified 玉兰
Pinyin yu4 lan2
Deutsch Rufname (S)

Records 1 - 50 of 164 retrieved in 277 ms