じゃ
JMdict 200217
Reading じゃあ ; じゃ
Translation dut dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo {inform . ; ter uitdrukking van de aanvang of beëindiging van een handeling} ; dag ; dááág ; de groeten ; nou tot ziens ; gegroet ; tot kijk ; tot spoedig ; tot gauw ; tot later ; doei {inform .} ; tsjuus {inform .} ; de mazzel {inform .} ; doeg {inform .} ; tabee {inform .} ; adé {inform .} ; aju {inform .} ; ajuus {inform .} ; saluut ( jes ) afscheidsgroet {inform .} {als ; gevolgd door ne ね} ; dan ; dus ; nou ( dan ) ; in dat geval ; als het zo zit ; als dat zo is ; nu goed ; okay dan ; wel ; nou ( dan ) ; welnu ; ziezo ; zo ; in ; te {inform . ; m.b.t. een plaatsaanduiding} ; qua ; inzake ; voor ( zover ) ; wat ~ betreft ; wat ~ aangaat ; als het op ~ aankomt ; waar het ~ betreft ; als het op ~ aankomt {inform .} ; afgaande op ; naar ~ te oordelen ; volgens ~ {inform .} ; bij {regen enz .} ; met ; voor {zo'n luttel bedrag enz .} {inform . ; m.b.t. beding} ; me dunkt ; dat ~ {elliptisch voor de informele uitgang ja nai n darō ka じゃないんだろうか} ; van de informele negatieve constructie ~ ja nai ~じゃ (~) ない ; blijft onvertaald} {onderdeel ; dag ; dááág ; tot ziens ; tot kijk ; doei ; tsjuus ; doeg {als afscheidsgroet ; gevolgd door ne ね} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; ( tijdruimte {…~} {nadrukpartikel ; instrumentalis )} ; partikel} {…~} {voorwaardelijk ; flexiemorfeem} {predicatief ; uitdrukkend flexiemorfeem} {~…} {hoedanigheid ; flexiemorfeem} {…~} {vragend ; uitdrukkend flexiemorfeem} {ironie ; honoratief flexiemorfeem} {……て~} {licht Translation hun helyesen Translation slv no torej ; No , če je pa tako Translation spa bueno ... ; bueno , entonces ... ; combinación de las partículas 'de' y 'wa'
Translation eng be ; is ; then ; well ; so ; well then Translation ger also dann ; also ; nun ; dann Translation fre bien ; bon ; alors ; dans ce cas ; combinaison des particules « de » et « wa » ; simple copule Translation rus 1) ( см .) では【では】 ; 2) ( прост . форма связки ) だ
Crossref だ・1 ; ではその都度
JMdict 200217
JMdict 200217
Reading
Translation dut alvorens {…ぬ~} ; voordat ; wanneer ; toen ; een partner of voorwerp van betrokkenheid aan} met {…~} {duidt ; samen met ; {…~} {aanhalingspartikel} ; een vergelijkingsbasis aan} {…~} {duidt ; een resultaat aan} {…~} {duidt ; een bijwoordelijke verbinding tot stand} {…~} {brengt ; een bovengrens aan} {…~…ない} {duidt ; {arch .} {…~…~} {nadrukpartikel} ; handelingen die gelijktijdig of achtereenvolgend gebeuren} wanneer {…~} {verbindt ; bij ; een consecutief verband uit} {…~} {drukt ; een voorwaarde uit} als {…~} {drukt ; indien ; {…う ; まい~} {drukt toegeving uit} al ; ook al ; of het nu … ( of niet ) ; toegeving uit} {…~} {drukt ; een aanloop naar het onderwerp} {…~} {vormt ; to {= 20e letter van het Japanse alfabet ; 7e letter van het iroha-alfabet} ; zus ; op zo'n wijze ; partikel} en {nevenschikkend Translation hun és ; ha ; meg ; mintha Translation slv in , ter {za vezanje samostalnikov} Translation spa si ; cuando ; y ; con ; partícula usada para citar ( habla , pensamientos , etc .) ; peón promovido ( shogi )
Translation eng if ; when ; and ; with ; particle used for quoting ( with speech , thoughts , etc .) ; promoted pawn ; ? Translation ger und ; sowie ; oder ; mit ; zusammen mit ; gemeinsam mit ; gegen ; wenn ; falls ; als ; auch wenn ; immer wenn Translation fre si ; dans le cas ; quand ; et ; avec ; particule utilisée pour citer ( discours , pensée , etc .) ; pion promu ; indique une question ( en fin de phrase ) Translation rus ( союз ) ; 1) ( между сущ .) и ; 2) ( подчинительный союз :) а) когда ; в) ( перед гл . мысли , речи , письма ) что ; 2) ( после гл . буд . вр .) пусть , хотя бы
Crossref と金 ; って・1

に於ける
JMdict 200217
Word に於ける
Reading における
Translation dut in {場所~} ; op {学校~} ; tijdens {正午~} ; onder {日本人~} ; bij
Translation eng in ; at ; on ; as for ; regarding ; with regards to

に加えて
JMdict 200217
Word に加えて
Reading にくわえて
Translation dut naast ; behalve ; benevens ; bij ; boven ; buiten ; in aanvulling op Translation hun egyúttal ; emellett ; ezenkívül ; továbbmenve
Translation eng in addition
Crossref に加え

のに
JMdict 200217
Reading のに
Translation dut wanneer … ; bij het … ; om … ; voor … ; ter … ; ten … ; beklag {…~} {drukt ; ongenoegen ; rancune ; afkeuring ; teleurstelling e.d. uit} was … ( maar )! ; had … ( toch )! ; ik wou dat … ; contrasterende inhouden} hoewel {…~} {verbindt ; alhoewel ; ofschoon ; terwijl ; daar waar ; schoon {veroud .} ; ondanks ( het feit dat ) ; niettegenstaande ( dat ) ; hoezeer {w .g.} ; toch ; … ten spijt ; … maar ; … en toch ; in weerwil van ; trots {arch .} Translation hun annyira ... hogy ; azon célból ... hogy ; úgy ... hogy ; vminek dacára ; bár ; habár Translation spa aunque ; a pesar de ; para
Translation eng although ; despite ; even though ; and yet ; whereas ; while ; if only ; I wish ; in order to Translation rus 1) ( союз ) а; хотя , несмотря на {то , что} ; 2) ( воскл . частица , выражает желание или подчёркивание ) ; 3) ( не смешивать с суффиксами ) の (и) に, ( напр .:)

ぱっちり
JMdict 200217
Reading ぱっちり
Translation dut wijd open ; helder ; pienter ; schrander ; bij de pinken
Translation eng wide open ( of eyes ) ; large and bright ( eyes ) Translation ger leuchtend ; klar ( Augen ) Translation rus ( ономат .:)

延いては
JMdict 200217
Word 延いては
Reading ひいては
Translation dut op zijn beurt ; bij uitbreiding ; verder Translation hun tehát
Translation eng not only ... but also ; in addition to ; consequently Translation ger darüber hinaus ; nicht nur sondern auch
若し
JMdict 200217
Word 若し
Reading もし
Translation dut indien ~ ; als ~ ; zo ~ ; ingeval ~ ; in geval van ~ ; bij {brand enz .} ; verondersteld dat ~ ; aangenomen dat ~ ; mits ~ ; op voorwaarde dat ~ ; mocht ~ ; moest ~ {gew .} Translation hun feltéve , hogy Translation spa si ; en caso de ; supuesto que Translation swe om ; ifall
Translation eng if ; in case ; supposing Translation ger wenn … ; falls … ; im Falle , dass … ; angenommen , dass … ; vorausgesetzt , dass Translation fre si ; au cas ; en supposant Translation rus если ; если бы ; если же ; ( ср .) もしも , もしや


ツイン
JMdict 200217
Reading ツイン
Translation dut tweeling ; bij elkaar horend {~の} ; kamer met lits-jumeaux Translation hun iker- ; ikergyermek ; ikertestvér Translation slv dvoposteljna soba Translation spa gemelo ( eng : twin ) ; mellizo
Translation eng twin Translation ger Zweibettzimmer ; Paar ; Zwillings…


マイク
JMdict 200217
Reading マイク
Translation dut microfoon ; {Belg .N. ; spreekt .} micro ; mike {vaktaal} ; {inform . ; bij radiomedewerkers} spuit ; lulijzer {scherts .} ; lullepijp {scherts .} Translation hun mikrofon Translation slv mikrofon Translation spa micrófono Translation swe mick
Translation eng mike ; mic ; microphone Translation ger Mikrofon ; Mikro ( Abk .) Translation fre micro ; microphone Translation rus (( англ .) mike ) микрофон
Crossref マイクロホン

マイクロホン
JMdict 200217
Reading マイクロフォン ; マイクロホン
Translation dut microfoon ; {Belg .N. ; spreekt .} micro ; mike {vaktaal} ; {inform . ; bij radiomedewerkers} spuit ; lulijzer {scherts .} ; spreekijzer {scherts .} ; lullepijp {scherts .} ; microfoon ; {Belg .N. ; spreekt .} micro ; mike {vaktaal} ; {inform . ; bij radiomedewerkers} spuit ; lulijzer {scherts .} ; lullepijp {scherts .} Translation slv mikrofon Translation spa micrófono Translation swe mikrofon
Translation eng microphone Translation ger Mikrofon Translation rus ( см .) マイク


JMdict 200217
Word
Reading くらい
Translation dut rang ; stand ; klasse ; graad ; maat ; mate ; waardigheid ; positie ; plaats ; ligging ; troon ; kroon ; het koningschap ; een getal ) cijfer ; dat een hoeveelheid {…~} {partikel ; mate bij benadering uitdrukt} ongeveer ; circa ; om en bij ; omtrent ; bij benadering ; hoeveel? {…~} ; hoe lang? ; hoeveel tijd? ; dat een referentiepunt bij benadering uitdrukt} bijna {…~} {partikel ; nagenoeg ; haast ; bijkans ; zo als ; even als ; in die mate ; genoeg om te … ; dat een extreem voorbeeld geeft {…~なら} {partikel ; of het belang van een voorbeeld nuanceert ; overdrijft} tenminste ; eerder dan ; liever dan Translation hun fokozat ; kategória ; osztály ; osztályzat ; rang ; burjánzó ; dús ; rend ; romlott ; sor ; társadalmi osztály ; visszataszító ; korona ; körös-körül ; mindenfelé ; ahogy ; ahogyan ; amennyire ; amint éppen ; as ; bárhogy ; hogy ; mint amilyen ; mint aminő ; mintha ; minthogy ; mivel ; római pénzegység ; római súlyegység ; egy kevéssé Translation slv rang ; stopnja Translation spa trono ; corona ; asiento ( de un noble ) ; posición del gobierno ; orden de la corte ; posición social ; rango ; clase ; escalón ; peldaño ; grado ( calidad etc ) ; fila ; hilera ; rango ; digito ; dígito ( ej . decenas centenas ) ; lugar ; grado ; extensión ; cantidad
Translation eng throne ; crown ; ( nobleman's ) seat ; position of a figure (e.g. tens , thousands ) ; digit ; ( decimal ) place ; government position ; court rank ; social standing ; rank ; class ; echelon ; rung ; grade ( of quality , etc .) ; level ; tier ; rank ; degree ; extent ; amount Translation ger Rang des Tennō ; Tennō ; Hofrang ; Rang ; Stellung ; Grad ; Klasse ; Stellung in einer Gruppe ; Stelle ; Stil eines Werkes ; Rang in einer Kunst Translation fre trône ; couronne ; poste gouvernemental ; degré de noblesse ; statut social ; position sociale ; rang ; classe ; échelon ; niveau ( de qualité , etc .) ; échelon ; rang ; chiffre ( par ex . les dizaines , les centaines , etc .) ; position ; degré ; étendue ; montant Translation rus 1) ( суф . после числ .) около ; ( часто не переводится ) ; 2) ( послелог ) настолько ; так… , что ; 3): 位いです (だ) (в конце предложения указывает на значительность сообщения ) ; ( часто не переводится ) ; ( ср .) どのくらい , このくらい , そのくらい , それくらい ; 1) {придворный} ранг ; звание ( напр . воинское ); чин ; 2) достоинство , благородство ; 3) положение ; ( ср .) くらいする ; 4) престол ; 5) место цифры десятичном счислении ) ; ( ср .) …くらい
Crossref 桁・2 ; どの位 ; 位階


JMdict 200217
Word ; ; 為め
Reading ため
Translation dut belang ; behoeve ; bestwil ; voordeel ; profijt ; voor ; ten behoeve van ; ten dienste van ; ten gerieve van ; ten voordele van ; -halve ; ter ere van voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; om ; tot ; opdat ; ter wille van ; omwille van ; teneinde ; met het oog op ; met het doel ; het idee ; de bedoeling ; het oogmerk om {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; wegens ; door ; bij ; vanwege ; uit ; om reden dat ; aangezien ; omdat ; tengevolge van ; ingevolge ; als gevolg van ; krachtens ; op grond van ; uit hoofde van ; doordat ; alzo {veroud .} ; doordien {arch .} ; dankzij {i .h.b.} ; te wijten aan voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; met betrekking tot ; in verband met {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} Translation hun alkalmas ; előny ; érvényes ; haszon ; ; kedves ; megfelelő ; jótétemény ; boldogulás ; -nak ; -nek ; -ni Translation spa bien ; beneficio ; ventaja ; bienestar ; por ; a fin de ; para ; a causa de ; propósito ; objetivo ; consecuencia ; resultado ; efecto ; en relación ; sobre
Translation eng good ; advantage ; benefit ; welfare ; sake ; purpose ; objective ; aim ; consequence ; result ; effect ; affecting ; regarding ; concerning Translation ger um zu ; damit ; wegen ; aufgrund ; Wohl ; Nutzen Translation fre bien ; avantage ; bénéfice ; bien-être ; but ; objectif ; conséquence ; résultat ; effet ; à propos de ; concernant Translation rus 1): {…の~{に}} для , ради ( кого-чего-л .); ( после гл . в 3-й основе ) для того , чтобы ; A氏のため送別会が開かれる состоится банкет в честь г-на А ; 2) {…の~} из-за , вследствие ( чего-л .), благодаря ( чему-л .); ( после гл .) из-за ( вследствие того , что )… ; 3) ( связ .) польза , интересы ; ( ср .) おためごかし
Crossref 為に・1


1番
JMdict 200217
Word 一番 ; 1番
Reading いちばん
Translation dut de eerste ; nummer één ; de eerste plaats ; een spel ; een rondje ; een beurt ; een robbertje ; een stuk {muziek} ; het meest ; het best ; om te proberen ; bij wijze van proef ; een een adjectief ter vorming van superlatief} het meest {voor ; het …-st Translation hun legjobb ; -egyedik ; első alkalommal ; első ízben ; első ; elsőként ; elsőnek ; önmaga ; hattyúraj ; játszma ; mans ; manserő ; örömlány ; prostitúció ; sport ; társasjáték ; tréfa ; tréfálkozás ; vadállat ; vadpecsenye ; egész ; forduló ; forgás ; karika ; kör ; létrafok ; menet ; nyílt ; teljes ; változás ; ősz Translation slv najbolj ; najboljši ; številka ena ; prvi Translation spa ( el ) mejor ; ( el ) número uno ; juego ; ronda ; asalto ; evento ( en un encuentro )
Translation eng number one ; first ; first place ; best ; most ; game ; round ; bout ; as a test ; as an experiment ; by way of experiment ; by way of trial ; tentatively ; song (e.g. in noh ) ; piece Translation ger erster ; bester ; erste Position ; Erster ; Nummer eins ; Bester ; ein Theaterstück ; eine Partie (z.B. Go od . Shōgi ) ; ein Stück ; überaus ; sehr ; am besten ; am meisten ; versuchsweise ; entschlossen ; zunächst Translation fre numéro un ; premier ; première place ; le meilleur ; le plus ; jeu ; tour ( de jeu , d'épreuve sportive ) ; round ; comme un test ; comme une expérience ; à titre d'essai ; provisoirement ; chant ( par ex . de ) ; morceau Translation rus первый ; лучший ; 1 ; 1) первый {номер} ; занимать первое место ; приходить финишу} первым {~になる} ; первый ; лучший {~{の}} ; 2) ( спорт .) номер программе состязаний ); партия , игра ; схватка ; 3) ( муз .) {одна} пьеса , песня (и т. п.) ; 2. ( перед прил .) самый
Crossref 試しに


運よく
JMdict 200217
Word 運良く ; 運よく
Reading うんよく
Translation dut gelukkig ; gelukkigerwijs ; gelukkigerwijze ; bij geluk ; gelukkiglijk {Belg .N.} Translation hun szerencsére Translation spa por suerte ; por fortuna ; afortunadamente
Translation eng luckily Translation ger zum Glück ; glücklicherweise Translation fre avec chance Translation rus к счастью


於ける
JMdict 200217
Word 於ける
Reading おける
Translation dut in {に~} ; op ; tijdens ; onder ; bij Translation hun -ba ; -be ; szerint
Translation eng in ; at ; for Translation rus ( кн .) ; 1) в ; 2) ( связ .) быть , существовать

何時ぞや
JMdict 200217
Word 何時ぞや
Reading いつぞや
Translation dut eens ; ooit ( ik weet niet meer wanneer precies ) ; bij deze of gene gelegenheid ; tevoren ; onlangs ; kort geleden ; laatst ; recentelijk Translation hun nem is olyan régen ; valamikor
Translation eng some time ago ; the other day ; at some time or other ; once Translation ger neulich ; einmal Translation rus прежде , раньше , когда-то , давно


醒める
JMdict 200217
Word 覚める ; 醒める
Reading さめる
Translation dut ontwaken {目が〜} ; wakker worden ; bijkomen uit ; van ; ontwaken {fig .} ; wakker worden {fig .} ; de ogen openen {fig .} ; uit de droom geholpen worden ; z'n ogen openen ( voor ) {fig .} ; tot bezinning komen ; tot zichzelf komen ; bij zinnen komen ; een illusie armer raken ; uit de waan geholpen worden ; nuchter worden {酔いが〜} Translation hun felébreszt ; észre tér ; magához tér ; ébred ; ébren marad ; ébren van ; életre kel ; felébred ; felébreszt ; feléled ; felkelt ; felserken ; felserkent ; feltámad ; fenn marad ; fenn van ; halott mellett virraszt ; kelt ; felocsúdik ; magához tér Translation slv zbuditi se ; prebuditi se Translation spa despertar ; despertarse ; levantarse ; volver a estar sobrio ; despejarse ; recuperar la conciencia ( ej . después de la anestesia ) ; estar desilusionado
Translation eng to wake ; to wake up ; to become sober ; to sober up ; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia ) ; to come to one's senses ; to be disillusioned Translation ger wach werden ; erwachen ; aufwachen ; zu sich kommen ; nüchtern werden ; zu Sinnen kommen ; aus einer Illusion oder einem Wahn erwachen ; ruhig werden Translation fre devenir sobre ; se dégriser ; reprendre conscience ( par ex . après une anesthésie ) ; revenir à la raison ; être désillusionné Translation rus проснуться ; очнуться ; проснуться ; ( связ .:) ; просыпаться , пробуждаться ; очнуться {目が}覚める


寄せる
JMdict 200217
Word 寄せる
Reading よせる
Translation dut naderen ; genaken ; naken ; naderbij halen ; dichterbij brengen ; bijhalen ; nader brengen tot ; dichterbij laten komen ; plaatsen ( nabij ~) ; leggen ( dichtbij ~) ; verzamelen ; bijeenbrengen ; samenbrengen ; vergaren ; zich toevertrouwen aan ; gaan inwonen bij ; zijn intrek nemen bij ; toesturen ; toezenden ; optellen ; bij elkaar tellen ; gevoelens} toedragen {m .b.t. ; in zekere vorm uitdrukken Translation hun közel áll ; behajt ; beszed ; elhoz ; érte megy ; gyűjt ; összegyűjt ; összegyűlik ; összeszed ; begyűjt ; betakarít ; csoportosul ; erősödik ; következtet ; leszed ; növekszik ; összehúz ; hozzáad ; hozzátesz ; hozzátold ; összead ; szaporodik Translation spa acercar ; arrimar ; dedicar ; enviar
Translation eng to come near ; to let someone approach ; to bring near ; to bring together ; to collect ; to gather ; to deliver ( opinion , news , etc .) ; to send (e.g. a letter ) ; to contribute ; to donate ; to let someone drop by ; to add ( numbers ) ; to have feelings for ( love , goodwill , trust , etc .) ; to rely upon for a time ; to depend on ; to use as a pretext ; to put aside ; to press ; to push ; to force ; to include ; to welcome ( in a group ) ; to let in Translation ger näher bringen ; annähern ; annähern lassen ; näher kommen ; herankommen ; sich nähern ; entgegenbringen ( ein Gefühl ) ; das Herz schenken ; lieben ; Zuneigung empfinden ; zusammenzählen ; addieren ; sammeln ; versammeln ; zusammenbringen ; schreiben ; zusammenschreiben ; schenken ; beitragen ; besuchen lassen ; beiseite rücken ; beiseite legen ; senden ; schicken ; überlassen ; anvertrauen ; eine Verbindung herstellen ; etw . zum Vorwand nehmen ; anstürmen ( Wellen , eine Herde , eine Armee ) ; anbrausen ; angreifen Translation fre s'approcher ; venir près de ; laisser approcher quelqu'un ; approcher ; rapprocher ; rassembler ; inclure ; accueillir ( dans un groupe ) ; laisser entrer ; fournir ( un avis , etc .) ; livrer ( des nouvelles , etc .) ; envoyer ( par ex . une lettre ) ; contribuer ; faire un don ; laisser quelqu'un rendre visite ; additionner ; avoir des sentiments pour ( par ex . l'amour , la bonne volonté , la confiance , etc .) ; compter pendant un temps sur ; dépendre de ; utiliser comme prétexte ; mettre de côté ; appuyer sur ; pousser ; forcer Translation rus 1) приближать , по{до}двигать ; 2) собирать , созывать ; 3) складывать ; 4) посылать ( письма , статьи и пр . в журнал и т. п.) ; 5) кончать победой ( игру в го , в шахматы )

欺く
JMdict 200217
Word 欺く
Reading あざむく
Translation dut bedriegen ; misleiden ; beduvelen ; bedotten ; wijsmaken ; om de tuin leiden ; voor de gek houden ; beetnemen ; bij de neus nemen ; erin luizen ; bedonderen ; foppen ; duperen ; verschalken ; te slim af zijn ; in de maling nemen ; voor het lapje houden ; beguichelen ; belazeren {inform .} ; besodemieteren {inform .} ; neppen {inform .} ; verlakken {inform .} ; vernachelen {inform .} ; verneuriën {inform .} ; verneuken {inform .} ; kullen {inform .} ; vernichelen {inform .} ; vernikkelen {inform .} ; piepelen {inform .} ; beseibelen {inform .} ; op teil nemen {inform .} ; vernaaien {volkst .} ; opnaaien {volkst .} ; {uitdr . ; gew .} iem . een tand trekken ; fucken {vulg .} ; in de zeik nemen {vulg .} ; bezeiken {vulg .} ; betoppen {gew .} ; betrekken {gew .} ; verpieren {gew .} ; {Belg .N. ; uitdr .} iem . op flessen trekken ; {Barg . ; uitdr .} iem . een voertje zetten ; een kunstje flikken {Barg .} ; niet onderdoen voor {…を~} ; evenaren ; als ware het ; ridiculiseren ; spotten met ; de spot drijven met ; belachelijk maken ; uitlachen ; hekelen ; bekritiseren ; kritiseren ; berispen ; laken ; verwijten ; bezingen ; roemen ; zich vermeien in Translation hun becsap ; megcsal Translation spa engañar
Translation eng to deceive ; to delude ; to trick ; to fool ; to be as ... as ... (e.g. "as bright as day" , "as beautiful as a rose" ) Translation ger betrügen ; täuschen ; hintergehen ; prellen ; übervorteilen ; verwechseln lassen ; verwirren ; belügen ; beschwindeln ; ohne Furcht anfassen ; geringschätzen ; verachten ; missachten Translation fre tromper Translation rus обманывать , надувать ; вводить в заблуждение

Records 1 - 50 of 246 retrieved in 719 ms